[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ bdh5.com

ส่งกลับแบบสำรวจการสมัครสอบบาลีสนามหลวงตามที่ได้แจ้งแล้ว กลับมายังกลุ่ม ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558

เอกสารประกอบการนำเสนอ

(ฉบับร่าง)

พระราชบัญญัติโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา พ.ศ....

จัดทำโดยคณะอนุกรรมการยกร่าง

พรบ.โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

 ************************************

กำหนดการประชุมผู้บริหารโรงเรียน
      โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558

ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2558

ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

ตารางกำหนดการ

รายละเอียดทางกองพุทธศาสนาศึกษาจะแจ้งรายละเอียดไปยังโรงเรียนโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง

****Up 20/4/58 : 09.50 *****

แจ้งทุกโรงเรียน

สามารถมาติดต่อรับเข็ม สมเด็จพระเทพฯ ได้ที่สำนักงานกลุ่ม

โรงเรียนละ 2 เข็ม ๆ ละ 300 บาท

โรงเรียนที่ยังไม่มารับ

1. สามัคคีวิทยาทาน

2. เชตุพนศึกษา

3. วัดพระบาทอุดม

4. วัดเจดีย์งามปริยัติศึกษา

5. สารภีปริยัติศึกษา

6. วัดโขงขาววิทยา

7. วัดอินทารามวิทยา

8. วัดแม่ริมวิทยา

9. เขื่อนฝากวิทยา

10. วัดฉิมพลีวิทยา

11. วัดกู่สันหนองพิทยา

12. พระปริยัติธรรมวัดท่าตอน

13. วัดป่าไม้แดง

14. สัพพัญญูวิทยา

15. อินทะวิทยา

16. โสภณวิทยา

17. วัดพระธาตุห้าดวง

18. พระหมจักรสังวร

19. พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง

20. วัดทุ่งหัวช้าง

21. วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา

22. ธีรราชมหามุนี

โรงเรียนที่รับแล้ว

1. ปริยัติสามัญสามัคคีวิทยา (แม่ทา ส่งไปรษณีย์)

2. วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์

3. วัดสะเมิงวิทยา

4. หอปริยัติศึกษา

5. อภัยอริยยะศึกษา

6. พระชัยยะวงศาพัฒนา

7. วัดวิเวกวนาราม

8. หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ (ค้างจ่าย)

9. บาลีสาธิตศึกษา มจร.

10. สันป่าตองศึกษา

11. พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา

12. ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์

13. วัดบ้านโฮ่งหลวง

14.เวียงแหงปริยัติศึกษา (ส่งไปรษณีย์)

15. สมเด็จพระพุทะชินวงศ์

16. ธรรมเมธีศึกษา

17. วัดพุทธนิมิตรวิทยา

รายการที่โรงเรียน

จะต้องสนับสนุนการระดมทุน

(โหลดรายละเอียด)

หนังสือแจ้ง เรื่องการระดมทุน

พร้อมหมายเลขบัญชีธนาคาร

โรงเรียนที่ส่งเงินเข้ากองทุนจัดกิจกรรมกลุ่มแล้ว

ที่

โรงเรียน

1

2

3

4

5

อภัยอริยศึกษา 24/11+14/1 (2,500+3,350) คงเหลือ 3,350 บาท

หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 27/11/57 (5,000) คงเหลือ 16,500 บาท

วัดพระธาตุห้าดวง 16/1(3,000+3,000) คงเหลือ 8,100 บาท

 เชตุพนศึกษา 26/12/57 (20,000) คงเหลือ 35,000 บาท

 พระชัยยะวงศาพัฒนา 13/1/58 (5,000) คงเหลือ 15,200 บาท 

ร.ร.วัดแม่ริมวิทยา (31,500)โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง

 

 

 

 

 

 

 

24/04/58: 13.15

 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ตามหนังสือ ที่ พศ 0002/02407 และ ที่ พศ 0002/02408 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 ส่งถึงทุกโรงเรียนแล้ว

ให้ทุกโรงเรียนที่มีครูบุคลากรที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดได้ดำเนินการจัดทำเอกสารและจัดส่งมายังสำนักงานกลุ่ม ตามรายละเอียดในหนังสือแจ้งไว้แล้ว

ประกาศคุรุสภา
เรื่องการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2558ประกาศ สกสค.

เรื่อง การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ

'ครูดีมีทุกวัน' ประจำปี พ.ศ. 2558

คุรุสดุดี 58

เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๘

 

:: Download::

ส่งเอกสารมายังกลุ่ม ภายในวันที่ 27 เมษายน 2558

  

ประชาสัมพันธ์

18 / ก.ย. / 2557 : ฝากประชาสัมพันธ์
โครงการบริจาคหนังสือเรียน
บริษัท แม็คเกอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้จัดทำโครงการบริจาคหนังสือเรียนตั้งแต่อนุบาล ถึง มัธยมศึกษา แก่โรงเรียน (ดูรายละเอียดข้างใน) สอบถามเพิ่มเติม คุณพรณิชา วงศ์คำมา 081-7161638
11 / มิ.ย. / 2557 : เด่นๆๆ
แจ้งยืนยันการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
กองพุทธศาสนศึกษาได้ประสานกับบริษัท ทีโอที จำกัดและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเร่งดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ Moe - Net โรงเรียน ให้ครบทุกแห่ง ภายในปี 2557 ซึ่งขณะนี้
11 / มิ.ย. / 2557 : ดำเนินการด่วน
โครงการ \"ครูดีมีทุกวัน\" ประจำปี 2557
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฎิบัติตนและด้านการปฎิบัติงาน เป็นการสร้างข

ดาวน์โหลด

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556 ตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีการศึกษา กลุ่ม ร.ร.ปส. กลุ่มที่ 5
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์ ( Load)

บทความ

เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
หลายโรงเรียงเรียนคงจะมีการสอบกลางภาคเรียนไปแล้วและกำลังเตรียมนักเรียนใน การสอบนักธรรม ทุกอย่างในโรงเรียนน่าจะเข้าที่เข้าทางกันหมดแล้วนะครับ ...
เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา