[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ bdh5.com

ส่งเอกสารเพื่อขอรับรางวัล คุรุสดุดี ให้กลุ่ม ภายในวันที่ 24 เม.ย. 57

 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557
1. จดหมาย พศ. และ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก . PDF
2. ประกาศคุรุสภา .PDF
3. แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพฯ .DOCX
4. แบบสรุปผลการปฏิบัติงานฯ .PDF
ส่งเอกสารด้วยตัวเองที่ สนง.กลุ่ม ภายในวันที่ 24 เม.ย. 57 คัดเลือก 25 เม.ย.57 22/4/57

 

สรุป รายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพครู กลุ่ม 5

 รายชื่อตามแบบตอบรับที่ส่งมายังกลุ่มและได้ดำเนินการส่งไปยังต้นสังกัดแล้ว

 ข้อมูล ณ 9 เม.ย. 57

 รอประกาศรายชื่อจาก Web ของ คุรุสภาต่อไป เพื่อที่จะสมัครเรียนตามมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ที่ใกล้ที่สุดของท่าน

 

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2557
 หนังสือนำ การคัดเลือก..เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี โหลด   . PDF 
 แบบฟรอมการประเมิน  โหลด . PDF
 ส่งเอกสารตามกติกา ภายในวันที่ 8 พ.ค. 2557  ที่ สนง.กลุ่ม  (4/04/57)

แจ้งให้ทุกโรงเรียนส่งเอกสารมายังกลุ่ม

 1. จัดส่งแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน 1 เล่ม
2. จัดส่ง SAR ปีการศึกษา 2556 1 เล่ม

ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

22/4/57: 10.50

ประชาสัมพันธ์

14 / มี.ค. / 2557 : ประกาศรับสมัครครู
รับสมัครครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ประกาศรับสมัครครูสอน วิชาภาษาอังกฤษและ วิชาคอมพิวเตอร์ อย่างละ 1 อัตรา

ดาวน์โหลด

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556 ตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีการศึกษา กลุ่ม ร.ร.ปส. กลุ่มที่ 5
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์ ( Load)

บทความ

เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
หลายโรงเรียงเรียนคงจะมีการสอบกลางภาคเรียนไปแล้วและกำลังเตรียมนักเรียนใน การสอบนักธรรม ทุกอย่างในโรงเรียนน่าจะเข้าที่เข้าทางกันหมดแล้วนะครับ ...
เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา