[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ bdh5.com

งานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

อบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการสอน

ด้วยทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 28 - 30 ส.ค.57 ณ โรงแรมธันยาอินน์ อ.เมือง จ.เชียงราย ในการนี้ขอเรียนเชิญครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนละ 2 ท่าน ( วิทย์ 1 คณิต 1) เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ทาง สสวท.รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านที่พัก อาหาร เอกสาร ให้ ส่วนค่าพาหนะเดินทางขอให้โรงเรีียนรับผิดชอบ

 

รายละเอียด การอบรมสัมมนา

.pdf

รายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรม

จากการตอบแบบสำรวจมา

21/8/57 : 13.35

 

หมายเหตุ ร.ร.ไหนที่ยังไม่ได้ส่ง สามารถส่งเพิ่มเติมได้ที่ K_m_jaist@hotmail.com (กมลชัย) ได้ถึงวันที่ 26 ส.ค. 57 วันสุดท้าย (ส่งแล้วโทรตามด้วย)

แจ้งเพิ่มเติม ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมอบอมจะได้รับหนังสือคู่มือ  แบบเรียน และอุกกรณ์วิทยาศาสตร์ จาก สสวท. ด้วยนะครับ

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 086-9242903 (กมลชัย) 088-8042564 (บุญส่ง) 0848947708 (เกรียงไกร) 081-2593514 (ประสงค์) (6/8/57: 14.35)

 

ประกาศผลกรแข่งขัน ทักษะวิชาการ

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่ม 5

วัน ศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557

สถานที่ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดสวนดอก

1. ตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส.ณ.พงษ์สิทธิ์ ไชยงค์ ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มจร. (ตัวแทน)
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ส.ณ.ธนบุตร  สุทธิวิชา   ร.ร.โสภณวิทยา
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ส.ณ.ชัชนันท   แซ่วะ   ร.ร.วัดวิเวกวนาราม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศอันดับที่ 1  ส.ณ.ธีรเมธ   นาปรัง  ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มจร.  (ตัวแทน)
ชนะเลิศอันดับที่ 2  ส.ณ.หน่อคำ   ลุงสาม  ร.ร.วัดพระบาทอุดม
ชนะเลิศอันดับที่ 3  ส.ณ.มนต์  ลุงคำ   ร.ร.วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์
2. โครงงานวิทย์ฯ ประเภท การทดลอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศอันดับที่ 1  ร.ร. พระปริยัติธรรมวัดพระเจ้าตนหลวง
ชนะเลิศอันดับที่ 2  ร.ร.ดอยสะเก็ดผดุงศาสตน์
ชนะเลิศอันดับที่ 3  ร.ร.วัดอินทารามวิทยา 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศอันดับที่ 1  ร.ร.เชตุพนศึกษา  (ตัวแทนแข่งระดับประเทศ)
ชนะเลิศอันดับที่ 2  ร.ร.พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
ชนะเลิศอันดับที่ 3 สามัคคีวิทยาทาน
โครงงานวิทย์ฯ ประเภท สิงประดิษฐ์
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศอันดับที่ 1  ร.ร.เชตุพนศึกษา   (ตัวแทนแข่งระดับประเทศ)
ชนะเลิศอันดับที่ 2  ร.ร.สามัคคีวิทยทาน
ชนะเลิศอันดับที่ 3  ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มจร.
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศอันดับที่ 1  ร.ร. วัดแม่ริมวิทยา
ชนะเลิศอันดับที่ 2  ร.ร. พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
ชนะเลิศอันดับที่ 3  ร.ร.เชตุพนศึกษา
โครงงานวิทย์ ประเภท การสำรวจ
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศอันดับที่ 1  ร.ร.วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์
ชนะเลิศอันดับที่ 2  ร.ร.พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
ชนะเลิศอันดับที่ 3  ร.ร.วัดแม่ริมวิทยา
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศอันดับที่ 1  ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง
ชนะเลิศอันดับที่ 2  ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มจร.
ชนะเลิศอันดับที่ 3  ร.ร.หอปริยัติศึกษา
 

 โหลดผลการแข่งขัน

 

 (18/08/57 : 10.45)

 

 

กำหนดการ

จัดงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม

ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557

วันศูกร์ ที่ 28 พฤาศจิกายน 2557

สถานที่ ...จะแจ้งต่อไป....

มีการแข่งขันทุกกลุ่มสาระ

(ยกเว้น สาระวิทยาศาสตร์ และ ประเภทครู)

   

(7/7/57 ; 15.20)

 

โปรแกรม E-citizen 2557 ,  EIS

.zip

 

 

โรงเรียนที่ได้รับงบซ่อมแซมอาคารเรียนฯ

ปีงบประมาณ 2557

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับงบซ่อมแซมฯ

.PDF

04/06/2557 : 16.00

 

แจ้งข่าวการสมัครเรียน ป.บริหาร และ ป.ครู

ของครูกลุ่ม 5 กับ มหาวิทยาลัยฟาอิสเทิร์น เชียงใหม่

 

         ตามที่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้เปิดรับสมัครหลักสูตร ป.วิชาชีพครู - ป.บริหารการศึกษา ซึ่ง อ.ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ ได้คุยกับทาง สนง.พระปริยัติธรรมฯ กลุ่ม 5 ไว้ รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ สำหรับครู(ฆราวาส) ที่มีเอกสารครบถ้วนสามารถเข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ก.ค.57 ทั้ง 2 หลักสูตร

          ขณะที่ หลักสูตร ป.วิชาชีพครู สำหรับครูพระ ต้องขอชะลอไว้ก่อนเพื่อให้ทางคุรุสภาอนุมัติลงมาอีกครั้งหนึ่ง จึงใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคุรุสภา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

รายชื่อผู้ประสงค์จะเรียน  ป.ปริหาร (กลุ่มสำรวจ)

ไม่มีรายชื่อที่ คุรุสภาประกาศ

รายชื่อผู้ประสงค์จะเรียน  ป.ครู (กลุ่มสำรวจ)

รายชื่อที่ คุรุสภาประกาศอนุญาตให้เรียนได้

ผู้ที่มีรายชื่อทั้ง 130 ท่าน ให้ไปสมัครเรียนได้

ส่วนที่ไม่มีรายชื่อเรื่องจากท่านไม้ได้มีใบอนุญาตการสอน ดังนั้นให้ท่านได้ดำเนินการขอใบอนุญาตการสอนจากคุรุสภาก่อน แล้วค่อยสมัครเรียนในปีการศึกษาต่อไปทั้งนี้ต้องรอการสำรวจจากต้นสังกัดีกครั้ง

(24/7/57 , 10.20)

ประกาศมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557     (โหลดดูรายละเอียด   .pdf) 

 แจ้งให้ทุกโรงเรียนส่งเอกสารมายังกลุ่ม

 1. จัดส่งแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน 1 เล่ม
2. จัดส่ง SAR ปีการศึกษา 2556 1 เล่ม

ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

22/4/57: 10.50

 

ประชาสัมพันธ์

11 / มิ.ย. / 2557 : เด่นๆๆ
แจ้งยืนยันการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
กองพุทธศาสนศึกษาได้ประสานกับบริษัท ทีโอที จำกัดและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเร่งดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ Moe - Net โรงเรียน ให้ครบทุกแห่ง ภายในปี 2557 ซึ่งขณะนี้
11 / มิ.ย. / 2557 : ดำเนินการด่วน
โครงการ \"ครูดีมีทุกวัน\" ประจำปี 2557
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฎิบัติตนและด้านการปฎิบัติงาน เป็นการสร้างข

ดาวน์โหลด

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556 ตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีการศึกษา กลุ่ม ร.ร.ปส. กลุ่มที่ 5
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์ ( Load)

บทความ

เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
หลายโรงเรียงเรียนคงจะมีการสอบกลางภาคเรียนไปแล้วและกำลังเตรียมนักเรียนใน การสอบนักธรรม ทุกอย่างในโรงเรียนน่าจะเข้าที่เข้าทางกันหมดแล้วนะครับ ...
เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา