[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ bdh5.com

จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมแข่งงานงานวันวิทยาศาสตรื พร้อม รูปเล่มโครงงาน ภายในวันที่5 ส.ค. 57

กำหนดการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่ม 5

วัน ศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557

สถานที่ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดสวนดอก

แข่งขันเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เท่านั้น

กิจกรรมการแข่งขัน

1. ตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์

     ระดับ ม.ต้น  และ ม. ปลาย

2. โครงงานวิทย์ฯ ประเภท การทดลอง 

     ระดับ ม.ต้น และ ม. ปลาย

3. โครงงานวิทย์ฯ ประเภท สิงประดิษฐ์

    ระดับ ม.ต้น และ ม. ปลาย

4. โครงงานวิทย์ ประเภท การสำรวจ

     ระดับ ม.ต้น และ ม. ปลาย

กำหนดการส่ง แบบตอบรับเข้าร่วมงาน และ ส่งรูปเล่มรายงาน (โครงงานละ 3 เล่ม) ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานกลุ่มฯ

1.หนังสือนำ, 2.เกณฑ์การแข่งขัน , 3.แบบตอบรับ

.pdf, docx

(23/7/57 ; 13.30)

 

กำหนดการ

จัดงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม

ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557

วันศูกร์ ที่ 28 พฤาศจิกายน 2557

สถานที่ ...จะแจ้งต่อไป....

มีการแข่งขันทุกกลุ่มสาระ

(ยกเว้น สาระวิทยาศาสตร์ และ ประเภทครู)

   

(7/7/57 ; 15.20)

 

โปรแกรม E-citizen 2557 ,  EIS

.zip

 

 

โรงเรียนที่ได้รับงบซ่อมแซมอาคารเรียนฯ

ปีงบประมาณ 2557

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับงบซ่อมแซมฯ

.PDF

04/06/2557 : 16.00

 

แจ้งข่าวการสมัครเรียน ป.บริหาร และ ป.ครู

ของครูกลุ่ม 5 กับ มหาวิทยาลัยฟาอิสเทิร์น เชียงใหม่

 

         ตามที่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้เปิดรับสมัครหลักสูตร ป.วิชาชีพครู - ป.บริหารการศึกษา ซึ่ง อ.ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ ได้คุยกับทาง สนง.พระปริยัติธรรมฯ กลุ่ม 5 ไว้ รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ สำหรับครู(ฆราวาส) ที่มีเอกสารครบถ้วนสามารถเข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ก.ค.57 ทั้ง 2 หลักสูตร

          ขณะที่ หลักสูตร ป.วิชาชีพครู สำหรับครูพระ ต้องขอชะลอไว้ก่อนเพื่อให้ทางคุรุสภาอนุมัติลงมาอีกครั้งหนึ่ง จึงใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคุรุสภา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

รายชื่อผู้ประสงค์จะเรียน  ป.ปริหาร (กลุ่มสำรวจ)

ไม่มีรายชื่อที่ คุรุสภาประกาศ

รายชื่อผู้ประสงค์จะเรียน  ป.ครู (กลุ่มสำรวจ)

รายชื่อที่ คุรุสภาประกาศอนุญาตให้เรียนได้

ผู้ที่มีรายชื่อทั้ง 130 ท่าน ให้ไปสมัครเรียนได้

ส่วนที่ไม่มีรายชื่อเรื่องจากท่านไม้ได้มีใบอนุญาตการสอน ดังนั้นให้ท่านได้ดำเนินการขอใบอนุญาตการสอนจากคุรุสภาก่อน แล้วค่อยสมัครเรียนในปีการศึกษาต่อไปทั้งนี้ต้องรอการสำรวจจากต้นสังกัดีกครั้ง

(24/7/57 , 10.20)

ประกาศมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557     (โหลดดูรายละเอียด   .pdf) 

รายชื่อเฉพาะกลุ่ม 5

1. นางสาวสายวาริน ทาหาร
2. นางสาวปณัศญ์กรณ์ พรหมเมศร์
3. นายวัชระพงษ์      กันธิยะ
4. นายชัยยา บุญมา
5. นางเปรมจิตต์   สอนณะ
6. นางกัญญาณัฐ ฉัตรชัยวิวัฒนา
7. นางทัศนวรรณ  กลมกล่อม
8. นายธงชัย วินัยเงินทอง
9. นายกิตติพงศ์ วงค์ฟ้าเลื่อน
10. นายกล้าณรงค์ กันธิยะ
11.นายสมคิด  ก้อนสุรินทร์
12. นางสาวจิตรวดี  พรมมา
13. นายบุญชัย  พงศกรไพศาล
14. นายพัฒนพงศ์  อิ่นแก้ว
15. นางสาวสิริพรรณ  บุญมี
16. นายวุฒินันท์ กันทะถ้ำ
17.นางสาวเยาวลักษณ์ ส่งเสริม
18. นายประวิตร  มะณีศรี
  

24/7/57 : 10.25

โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูล e-citizen

1. ร.ร.ธรรมเมธีศึกษา

 2. ร.ร.อินทะวิทยา

3. ร.ร.พระชัยยะวงศาพัฒนา

4. วัดบ้านโฮ่งหลวง

5. ร.ร.วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา

 แจ้งให้ทุกโรงเรียนส่งเอกสารมายังกลุ่ม

 1. จัดส่งแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน 1 เล่ม
2. จัดส่ง SAR ปีการศึกษา 2556 1 เล่ม

ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

22/4/57: 10.50

 
โรงเรียนที่ส่งเอกสารต่าง ๆ มายังกลุ่มแล้ว

ที่

โรงเรียน

 

e-citizen

สารสนเทศ

 

1 สามัคคีวิทยาทาน    15/7  7/7  
2 เชตุพนศึกษา    15/7  11/6  
3 บาลีสาธิตศึกษา มจร.    21/7  11/6  
4 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์    11/6  6/6  
5 อภัยอริยศึกษา    7/7  19/6  
6 ธรรมเมธีศึกษา      30/6  
7 วัดพระบาทอุดม    17/7  4/6  
8 ฝางธรรมศึกษา    18/7  3/6  
9 วัดเจดีย์งามปริยัติวิทยา    22/7  7/7  
10 สันป่าตองศึกษา    22/7 29/5  
11 สารภีปริยัติศึกษา    17/7  23/6  
12 วัดโขงขาววิทยา    15/7  7/7  
13 พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา    7/7  3/6  
14 วัดอินทารามวิทยา    17/6  11/6  
15 วัดแม่ริมวิทยา    15/7  13/6  
16 เขื่อนผากวิทยา    15/7  26/6  
17 หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์    15/7  15/7  
18 วัดสะเมิงวิทยา    3/6  19/6  
19 วัดฉิมพลีวิทยา    18/7  11/6  
20 วัดกู่สันหนองพิทยา    17/7  11/6  
21 พระปริยัติธรรมวัดท่าตอน    15/7  2/6  
22 วัดวิเวกวนาราม    15/7  19/6  
23 วัดป่าไม้แดง    17/7  11/6  
24 เวียงแหงปริยัติศึกษา    15/7  30/6  
25 ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์     17/6  
26 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์    15/7  4/6  
27 วัดพุทธนิมิตรวิทยา    22/7  19/6  
28 สัพพัญญูวิทยา    17/7  4/6  
29 หอปริยัติศึกษา    25/7  17/6  
30 อินทะวิทยา      13/6  
31 โสภณวิทยา    17/7  11/6  
32 วัดพระธาตุห้าดวง    10/7  13/6  
33 พระชัยยะวงศาพัฒนา      2/6  
34 พรหมจักรสังวร    18/6  2/6  
35 วัดบ้านโฮ่งหลวง      3/6  
36 พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง    5/7 29/5  
37 ปริยัติสามัญสามัคคีวิทยา    17/7  2/6  
38 วัดทุ่งหัวช้าง    28/7    
39 วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา      11/6  
40 ธีรราชมหามุนี    17/7  17/6  
           
 

 ข้อมูล ณ 28/7/57 : 12.30 น.

       

ประชาสัมพันธ์

11 / มิ.ย. / 2557 : เด่นๆๆ
แจ้งยืนยันการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
กองพุทธศาสนศึกษาได้ประสานกับบริษัท ทีโอที จำกัดและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเร่งดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ Moe - Net โรงเรียน ให้ครบทุกแห่ง ภายในปี 2557 ซึ่งขณะนี้
11 / มิ.ย. / 2557 : ดำเนินการด่วน
โครงการ \"ครูดีมีทุกวัน\" ประจำปี 2557
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฎิบัติตนและด้านการปฎิบัติงาน เป็นการสร้างข

ดาวน์โหลด

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556 ตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีการศึกษา กลุ่ม ร.ร.ปส. กลุ่มที่ 5
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์ ( Load)

บทความ

เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
หลายโรงเรียงเรียนคงจะมีการสอบกลางภาคเรียนไปแล้วและกำลังเตรียมนักเรียนใน การสอบนักธรรม ทุกอย่างในโรงเรียนน่าจะเข้าที่เข้าทางกันหมดแล้วนะครับ ...
เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา