[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ bdh5.com

งานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

 

 

กำหนดการจัดส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน

1. ร.ร.ที่มี ม. 6 จัดส่งข้อมูล PGA 5 ภาคเรียน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557

2. ใช้โปรแกรม GPA55 ในการจัดทำข้อมูล

3. ให้เลือกหลักสูตรเป็นพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเท่านั้น

4. อนุมัติ ไม่จบ

5. ต้องใส่รหัสประชาชน 13 หลัก ตามที่แจ้งแล้ว

6. รหัสประจำตัวนักเรียนต้องเป็น 8 หลัก

7. ตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ (รายคน)

8. บันทึกข้อมูลลงแผ่น CD 1 แผ่น , แบบ ศธ. 01 5 ภาคเรียน 2 แผ่น ส่ง สนง.กลุ่มฯ ที่เดียว

9. สามมารถส่ง File มาทาง E-mail ก่อนได้ (ต้องเป็น File สำรองแล้ว เท่านั้น)

10. ติดขัดปัญหา โปรดฌทรถามที่นักวิชาการกลุ่ม

11. โหลด  Program GPA55 

 

กำหนดการ

จัดงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม

ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557

วันศูกร์ ที่ 28 พฤาศจิกายน 2557

สถานที่ ...จะแจ้งต่อไป....

มีการแข่งขันทุกกลุ่มสาระ

(ยกเว้น สาระวิทยาศาสตร์ และ ประเภทครู)

   

(7/7/57 ; 15.20)

 

 

ประกาศผลกรแข่งขัน ทักษะวิชาการงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่ม 5วัน ศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557

สถานที่ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดสวนดอก

1. ตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส.ณ.พงษ์สิทธิ์ ไชยงค์ ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มจร. (ตัวแทน)
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ส.ณ.ธนบุตร สุทธิวิชา ร.ร.โสภณวิทยา
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ส.ณ.ชัชนันท แซ่วะ ร.ร.วัดวิเวกวนาราม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส.ณ.ธีรเมธ นาปรัง ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มจร. (ตัวแทน)
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ส.ณ.หน่อคำ ลุงสาม ร.ร.วัดพระบาทอุดม
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ส.ณ.มนต์ ลุงคำ ร.ร.วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์
2. โครงงานวิทย์ฯ ประเภท การทดลอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ร.ร. พระปริยัติธรรมวัดพระเจ้าตนหลวง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ร.ร.ดอยสะเก็ดผดุงศาสตน์
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ร.ร.วัดอินทารามวิทยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ร.ร.เชตุพนศึกษา (ตัวแทนแข่งระดับประเทศ)
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ร.ร.พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
ชนะเลิศอันดับที่ 3 สามัคคีวิทยาทาน
โครงงานวิทย์ฯ ประเภท สิงประดิษฐ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ร.ร.เชตุพนศึกษา (ตัวแทนแข่งระดับประเทศ)
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ร.ร.สามัคคีวิทยทาน
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มจร.
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ร.ร. วัดแม่ริมวิทยา
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ร.ร. พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ร.ร.เชตุพนศึกษา
โครงงานวิทย์ ประเภท การสำรวจ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ร.ร.วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ร.ร.พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ร.ร.วัดแม่ริมวิทยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มจร.
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ร.ร.หอปริยัติศึกษา
 

โหลดผลการแข่งขัน

 

(18/08/57 : 10.45)

 

เรื่อง การเลิกดำเนินการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

Download this file (out .pdf)out .pdf

 

ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

เรื่อง การมอบอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการ

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามประกาศมหาเถรสมาคม

 

สถิตินักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สถิตินักเรียน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

ประชาสัมพันธ์

18 / ก.ย. / 2557 : ฝากประชาสัมพันธ์
โครงการบริจาคหนังสือเรียน
บริษัท แม็คเกอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้จัดทำโครงการบริจาคหนังสือเรียนตั้งแต่อนุบาล ถึง มัธยมศึกษา แก่โรงเรียน (ดูรายละเอียดข้างใน) สอบถามเพิ่มเติม คุณพรณิชา วงศ์คำมา 081-7161638
11 / มิ.ย. / 2557 : เด่นๆๆ
แจ้งยืนยันการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
กองพุทธศาสนศึกษาได้ประสานกับบริษัท ทีโอที จำกัดและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเร่งดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ Moe - Net โรงเรียน ให้ครบทุกแห่ง ภายในปี 2557 ซึ่งขณะนี้
11 / มิ.ย. / 2557 : ดำเนินการด่วน
โครงการ \"ครูดีมีทุกวัน\" ประจำปี 2557
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฎิบัติตนและด้านการปฎิบัติงาน เป็นการสร้างข

ดาวน์โหลด

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556 ตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีการศึกษา กลุ่ม ร.ร.ปส. กลุ่มที่ 5
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์ ( Load)

บทความ

เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
หลายโรงเรียงเรียนคงจะมีการสอบกลางภาคเรียนไปแล้วและกำลังเตรียมนักเรียนใน การสอบนักธรรม ทุกอย่างในโรงเรียนน่าจะเข้าที่เข้าทางกันหมดแล้วนะครับ ...
เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา