[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ bdh5.com

ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

 

กำหนดการ

จัดงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม

ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557

วันศูกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2557

สถานที่ ร.ร.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

วัดศรีโสดาพระอารามหลวง

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

1. รายการแข่งขัน

.pdf
2. เกณฑ์การแข่งขัน .pdf

3. แบบตอบรับเข้าร่วมแข่งขัน

.xlsx

โรงเรียนที่ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมแข่งขันแล้ว

ที่

โรงเรียน

วันที่ รับ

1

2

3

4

 

พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา

วัดวิเวกวนาราม

สารภีปริยัติศึกษา

วัดกู่สันหนองพิทนา

 

22/10/57

28/10/57

29/7/57

29/10/57

 

ประกาศคณะกรรมการการศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ

พนักงานศาสนการด้านการศึกษา 

 28 October 2014 15:24

ลงทะเบียนนักเรียนสอบ B-Net ปีการศึกษา 2557

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ได้เปิดระบบให้ลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 สอบ B-Net

ทางศูนย์สอบจึงขอให้โรงเรียนได้ลงทะเบียนนักเรียนสอบ

ภายในวันที่  20  พฤศจิกายน  2557

เพื่อทางศูนย์สอบจะได้จัดห้องสอบได้ทันเวลา

ลงทะเบียนเข้าสอบ

 

21/10/57 : 17.00

การแจกแท๊บเล็ต

 

หนังสือแจ้งให้มารับ แท๊บเล็ต

รายการรับแท็บเล็ต

ปรับแนวทางการคิดจำนวนแท็บเล็ตที่โรงเรียนจะได้รับ เพื่อให้เป็นไปตามที่ต้นสังกัดกำหนด จึงขอยกเลิกรายการจำนวนที่เคยแจ้งไปก่อนหน้านี้ และให้เป็นไปตามรายการใหม่ที่แจ้ง โดยคิดจากยอดนักเรียนชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2556 (ปัจจุบันอยู่ ม.2) (คิดจากนักเรียน 7 รูป ต่อ 1 เครื่อง และของครู โรงเรียนละ 2 เครื่อง)

 รายการที่โรงเรียนจะต้องสนับสนุนการระดมทุน

(โหลดรายละเอียด)

หนังสือแจ้ง เรื่องการระดมทุน

พร้อมหมายเลขบัญชีธนาคาร

 21/10/57: 17.00 น

 
โรงเรียนที่ส่งเงินเข้ากองทุนจัดกิจกรรมกลุ่มแล้ว

ที่

โรงเรียน

วันที่ รับ

1

2

3

4

5

 

 

ธรรมเมธีศึกษา

พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา

วีดสะเมิงวิทยา

วัดกู่สันหนองพิทยา

วัดวิเวกวนาราม

 

 

17/10/57

20/10/57

287/57

2810/57

29/10/57

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ

นายพนม  ศรศิลป์ 

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๗

ประวัติ
         เกิดวันที่  ๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๐๒
         การศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
         หลักสูตรการฝึกอบรม 
            - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ ๖๑  จากสำนักงาน ก.พ. ปี ๒๕๕๑
            - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.๒) รุ่นที่ ๔  จากสำนักงาน ก.พ. ปี ๒๕๕๕
           - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง : การบริหารงานภาครัฐ  และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๓   จากสถาบันพระปกเกล้า ปี ๒๕๕๗
ประวัติการรับราชการ 
          - รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
          - ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
          - ผู้อำนวยการกองกลาง  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
          - ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลงาน
         - ประธานคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ทั้ง ๓ แผนก คือ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา
        - ประธานคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และแผนพัฒนบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
       - ประธานคณะทำงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม และรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชาติใช้หลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างความรัก ความสามัคคี อย่างยั่งยืน

 

 

ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

เรื่อง การมอบอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการ

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามประกาศมหาเถรสมาคม

 

สถิตินักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สถิตินักเรียน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 


คำสั่งคณะกรรมการการศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ที่ ๑ / ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

 

28 October 2014 15:23

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

18 / ก.ย. / 2557 : ฝากประชาสัมพันธ์
โครงการบริจาคหนังสือเรียน
บริษัท แม็คเกอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้จัดทำโครงการบริจาคหนังสือเรียนตั้งแต่อนุบาล ถึง มัธยมศึกษา แก่โรงเรียน (ดูรายละเอียดข้างใน) สอบถามเพิ่มเติม คุณพรณิชา วงศ์คำมา 081-7161638
11 / มิ.ย. / 2557 : เด่นๆๆ
แจ้งยืนยันการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
กองพุทธศาสนศึกษาได้ประสานกับบริษัท ทีโอที จำกัดและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเร่งดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ Moe - Net โรงเรียน ให้ครบทุกแห่ง ภายในปี 2557 ซึ่งขณะนี้
11 / มิ.ย. / 2557 : ดำเนินการด่วน
โครงการ \"ครูดีมีทุกวัน\" ประจำปี 2557
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฎิบัติตนและด้านการปฎิบัติงาน เป็นการสร้างข

ดาวน์โหลด

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556 ตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีการศึกษา กลุ่ม ร.ร.ปส. กลุ่มที่ 5
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์ ( Load)

บทความ

เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
หลายโรงเรียงเรียนคงจะมีการสอบกลางภาคเรียนไปแล้วและกำลังเตรียมนักเรียนใน การสอบนักธรรม ทุกอย่างในโรงเรียนน่าจะเข้าที่เข้าทางกันหมดแล้วนะครับ ...
เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา