[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ bdh5.com

กำหนดส่งข้อมูล จ1 ร1 วันที่ 10 มิ.ย. 58 ตามกำหนดการเดิม ครับ

เอกสารประกอบการนำเสนอ

(ฉบับร่าง)

พระราชบัญญัติโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา พ.ศ....

จัดทำโดยคณะอนุกรรมการยกร่าง

พรบ.โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

 ************************************

การบรรยายพิเศษ

การบรรยายพิเศษ การเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
        ขั้นพื้นฐาน (O-NET) และด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๕๘
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕
(จังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน)
วันที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา
ณ  ศาลาเบญจสัตตยายุศรีวิชัยนุสรณ์  วัดศรีโสดา พระอารามหลวง
 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หนังสือนำ (ได้จังส่งไปยังโรงเรียนแล้ว)

2/7/58 : 12.15

 
โปรแกรม e-citizen 2558
               แจ้งทุกโรงเรียนในปีการศึกษา 2558 นี้ ให้ทุกโรงเรียนได้โหลดโปรแกรม e-citizen2558 เวอร์ชั่นนี้ แล้วทำการกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม ให้แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฏาคม2558 นี้ แล้วจัดส่งตามที่เคยจัดทำมายัง สนง.กลุ่มฯ (สำเนาข้อมูลสำรองลงแผ่น CD 1 แผ่น ส่งกลุ่ม ที่เดียว)
              โปรดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ครบสมบูรณ์ ทุกอย่าง ก่อนจัดส่ง เพื่อลดปัญหาความช้ำซ้อนของข้อมูลเหมือนครั้งที่ผ่านมา
              ในส่วนกำหนดการจัดส่งจาก กศ. จะมีหนังสือตามมาอีกครั้งหนึ่ง
      โหลด โปรแกรม e-citizen2558                       (19/6/58 :10.20)

ส่งรายชื่อผู้มีความประสงค์จะเรียน ป.ครู และ ป.บริหาร ปี2558

       รายละเอียดหนังสือจาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

รายชื่อผู้ประสงค์เรียน ป.ครู

รายชื่อผู้ประสงค์เรียน ป.บริหาร

ตรวจรายชื่อทั้งหมดได้ที่ http://krumag.com/1416.html

 

การประชุมผู้บริหารโรงเรียน

    ขอนิมนต์เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕
        ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ผู้บริหารโรงเรียน โรงละ ๑ ท่าน ได้เข้าร่วมการจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน หรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้มอบหมายรองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าประชุมแทน ในวันที่ ๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

หนังสือนำ

****Up 2/7/58 : 12.30 *****

ตารางปฏิทินปฏิบัติงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-Net)
ประจำปีการศึกษา 2558 (สทศ./ศูนย์สอบ/สถานศึกษา)

ที่

รายการ

กำหนดการ

 1 สถานศึกษา ส่งข้อมูลนักเรียนผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยเข้าเมนูระบบ B-NET 1 ก.ค.-31 ส.ค.58
 2 ศูนย์สอบกำกับ ติดตามการส่งข้อมูลของโรงเรียน และจัดสนามสอบผ่านระบบ B-NET 1 ก.ค.-30 ก.ย.58
 3 ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะทำงานะดับศูนย์สอบ ก.ค.-ก.ย.58
 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สนามสอบ ครั้งที่ 1 10 ต.ค.58
 5 สถานศึกษาแจ้ง เพิ่ม ลด รายชื่อนักเรียน ผ่าน www.niets.or.th 10-31 ต.ค.58
 6 สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  เลขที่นั่งสอบ  สนามสอบ ครั้งที่ 2 5 ม.ค.59
7

สทศ. ส่งคู่มือการคุมสอบฯ และ DVD ให้กับศูนย์สอบ

สทศ. ส่งเอกสารการจัดสอบและอุปกรณ์ให้กับศูนย์สอบ

25-26 ม.ค.59
 8 สทศ. โอนเงินให้กับศูนย์และศูนย์สอบส่งใบเสร็จรับเงินให้ สทศ.ทันที 12 ม.ค.59
 9

ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการฯระดับศูนย์สอบ

ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ

ม.ค. 59
 10 ส่งกล่องบรรจุแบบทดสอบ กล่องบรรจุกระดาษคำตอบ 27-28 ม.ค. 59
  วันสอบ    สอบวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘   สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
 11 ศูนย์สอบส่งกล่องบรรจุแบบทดสอบ และกล่องบรรจุกระดาษคำตอบให้สนามสอบ

ตอนเช้า

 30 ม.ค. 59
 12 สนามสอบส่งกล่องบรรจุกระดาษคำตอบ กล่องบรรจุแบบทดสอบ และเอกสารการจัดสอบให้ศูนย์สอบ

ตอนเย็น

 30 ม.ค. 59
 13 สทศ.ไปรับกล่องบรรจุกระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบจากศูนย์สอบ 2-3 ก.พ. 59
 14 ศูนย์สอบส่งรายงานผลการจัดสอบให้ สทศ. ภายใน 29 ก.พ.59
 15 ประกาศผลสอบผ่าน www.niets.or.th 29 ก.พ.59
 16 สนามสอบทำลายแบบทดสอบ

ภายใน 30 วัน หลังการทดสอบ

 

 

  

ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

บทความ