[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ bdh5.com

ส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ สนง.กลุ่ม ที่เดียว

เอกสารประกอบการนำเสนอ

(ฉบับร่าง)

พระราชบัญญัติโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา พ.ศ....

จัดทำโดยคณะอนุกรรมการยกร่าง

พรบ.โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

 ************************************

กำหนดการจัดส่ง GPA 6 ภาคเรียน
      แจ้งทุกโรงเรียนที่มีนักเรีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนให้จัดส่งข้อมูล GPA6 ภาคเรียน

1. วันที่ 31 มี.ค. 58 โรงเรียนส่งข้อมูลให้กลุ่มฯ

     -  แผ่นบันทึกข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน   1  แผ่น

     -  แบบ ศธ 01  6 ภาคเรียน จำนวน 2 แผ่น (เซ็นให้ครบ)

2. วันที่ 20 เม.ย. 58 กลุ่มส่ง กองพุทธศาสนศึกษา
3. วันที่ 20 พ.ค. 58 กองพุทธศาสนศึกษา ส่งตรวจหลอมรวมข้อมูลส่งกระทรวงฯ

หมายเหตุ ให้ทุกโรงเรียนต้องอนุมัติจบการศึกษาภายในวันที่ 31 มีนาคม 58

ในโปรแกรม Gpa  ให้ใส่คะแนน  O-net ในโปรแกรมด้วย หรือถ้าไม่ทันไม่ใส่ก็ได้

ใน ปพ. 1 ในการกรองให้ใช้เกณฑ์ 70 : 30  นะครับ

โรงเรียนที่ส่ง GPA 6 ภาคเรียนแล้ว
ที่ โรงเรียน ศธ.01 CD วันที่รับ
1 อภัยอริยศึกษา 1 2 23/3
2 วัดกู่สันหนองพิทยา 1 2 23/3
3 วัดสะเมิงวิทยา 1 2 23/3
4 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ 1 2 23/3
5 พรหมจักรสังวร 1 1 23/3
6 วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา 2 2 23/3
7  สามัคคีวิทยาทาน 1 30/3 
8  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 30/3 
9  สารภีปริยัติศึกษา 30/3 
10  วัดแม่ริมวิทยา 2  30/3
11  สันป่าตองศึกษา 30/3 
12  พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 30/3 
13  เวียงแหงปริยัติศึกษา 30/3 
14  บาลีสาธิตศึกษา มจร.  1 31/3 
15  วัดโขงขาววิทยา  1 31/3 
16  สัพพัญญูวิทยา 31/3 
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
 

UP 31/3/58 13.00

     

*********

แจ้งทุกโรงเรียน

สามารถมาติดต่อรับเข็ม สมเด็จพระเทพฯ ได้ที่สำนักงานกลุ่ม

โรงเรียนละ 2 เข็ม ๆ ละ 300 บาท

โรงเรียนที่รับแล้ว

1. ปริยัติสามัญสามัคคีวิทยา (แม่ทา ส่งไปรษณีย์)

2. วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์

3. วัดสะเมิงวิทยา

4. หอปริยัติศึกษา

5. อภัยอริยยะศึกษา

6. พระชัยยะวงศาพัฒนา

7. วัดวิเวกวนาราม

8. หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ (ค้างจ่าย)

9. บาลีสาธิตศึกษา มจร. (ค้างจ่าย)

10. สันป่าตองศึกษา

11. พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา

12. ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์

13. วัดบ้านโฮ่งหลวง

รายการที่โรงเรียน

จะต้องสนับสนุนการระดมทุน

(โหลดรายละเอียด)

หนังสือแจ้ง เรื่องการระดมทุน

พร้อมหมายเลขบัญชีธนาคาร

โรงเรียนที่ส่งเงินเข้ากองทุนจัดกิจกรรมกลุ่มแล้ว

ที่

โรงเรียน

1

2

3

4

5

อภัยอริยศึกษา 24/11+14/1 (2,500+3,350) คงเหลือ 3,350 บาท

หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 27/11/57 (5,000) คงเหลือ 16,500 บาท

วัดพระธาตุห้าดวง 16/1(3,000+3,000) คงเหลือ 8,100 บาท

 เชตุพนศึกษา 26/12/57 (20,000) คงเหลือ 35,000 บาท

 พระชัยยะวงศาพัฒนา 13/1/58 (5,000) คงเหลือ 15,200 บาท 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง

1. ร.ร.วัดแม่ริมวิทยา (31,500)

30/03/58: 15.15

 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ตามหนังสือ ที่ พศ 0002/02407 และ ที่ พศ 0002/02408 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 ส่งถึงทุกโรงเรียนแล้ว

ให้ทุกโรงเรียนที่มีครูบุคลากรที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดได้ดำเนินการจัดทำเอกสารและจัดส่งมายังสำนักงานกลุ่ม ตามรายละเอียดในหนังสือแจ้งไว้แล้ว

ประกาศคุรุสภา
เรื่องการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2558ประกาศสกสค.

เรื่อง การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ

'ครูดีมีทุกวัน' ประจำปี พ.ศ. 2558

  

ประชาสัมพันธ์

18 / ก.ย. / 2557 : ฝากประชาสัมพันธ์
โครงการบริจาคหนังสือเรียน
บริษัท แม็คเกอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้จัดทำโครงการบริจาคหนังสือเรียนตั้งแต่อนุบาล ถึง มัธยมศึกษา แก่โรงเรียน (ดูรายละเอียดข้างใน) สอบถามเพิ่มเติม คุณพรณิชา วงศ์คำมา 081-7161638
11 / มิ.ย. / 2557 : เด่นๆๆ
แจ้งยืนยันการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
กองพุทธศาสนศึกษาได้ประสานกับบริษัท ทีโอที จำกัดและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเร่งดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ Moe - Net โรงเรียน ให้ครบทุกแห่ง ภายในปี 2557 ซึ่งขณะนี้
11 / มิ.ย. / 2557 : ดำเนินการด่วน
โครงการ \"ครูดีมีทุกวัน\" ประจำปี 2557
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฎิบัติตนและด้านการปฎิบัติงาน เป็นการสร้างข

ดาวน์โหลด

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556 ตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีการศึกษา กลุ่ม ร.ร.ปส. กลุ่มที่ 5
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์ ( Load)

บทความ

เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
หลายโรงเรียงเรียนคงจะมีการสอบกลางภาคเรียนไปแล้วและกำลังเตรียมนักเรียนใน การสอบนักธรรม ทุกอย่างในโรงเรียนน่าจะเข้าที่เข้าทางกันหมดแล้วนะครับ ...
เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา