[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ bdh5.com

ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

 

 

 

 1. โครงการประชุมสัมมนาฯ  .jpg
 2. กำหนดการ  .pdf
 3. รายชื่อนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 9  และ รุ่นที่  10  .pdf
 4. จดหมาย และแบบตอบรับ  .pdf
 5. แบบบันทึกประวัติ  (ให้นำมาส่งวันลงทะเบียน)  .docx
 6. คำสั่ง ต่าง ๆ  .pdf
 7.ขอแก้ไข นร.รุ่น 9 ม.6 รุ่น 10 ม.5 ทุกรายการ  

การติดต่อประสานงาน

 เกรียงไกร 084-8947708, ประสงค์ 081-2893514,

จริยา 081-0317883

แจ้งเพิ่มเติม

ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็น ขอผู้เข้าอบรมได้จัดเตรียม อุปกรณ์กันหนาวมาเผื่อไว้ด้วย

--------

นักเรียนทุน กลุ่มที่ 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14

พักที่วัดโชติกุลสุวรรณารา (หมูบุ่น)

กลุ่มที่ 5, 6 พักวัดศรีโสดา

ถ้ามีเจ้าหน้าที่และผู้ติดตาม โปรดแจ้งล่วงหน้าด้วยเพื่อที่สะดวกในการจัดที่พักให้ ถ้าไม่แจ้งจะมีปัญหาเรื่องที่พัก

 14/10/57: 11.30 น.

 

ลงทะเบียนนักเรียนสอบ B-Net ปีการศึกษา 2557

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ได้เปิดระบบให้ลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 สอบ B-Net

ทางศูนย์สอบจึงขอให้โรงเรียนได้ลงทะเบียนนักเรียนสอบ

ภายในวันที่  20  พฤศจิกายน  2557

เพื่อทางศูนย์สอบจะได้จัดห้องสอบได้ทันเวลา

ลงทะเบียนเข้าสอบ

 

21/10/57 : 17.00

กำหนดการ

จัดงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม

ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557

วันศูกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2557

สถานที่ ร.ร.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

วัดศรีโสดาพระอารามหลวง

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

1. รายการแข่งขัน

 .pdf
2. เกณฑ์การแข่งขัน  .pdf

3. แบบตอบรับเข้าร่วมแข่งขัน

 .xlsx

  

การแจกแท๊บเล็ต

 

หนังสือแจ้งให้มารับ แท๊บเล็ต

รายการรับแท็บเล็ต

ปรับแนวทางการคิดจำนวนแท็บเล็ตที่โรงเรียนจะได้รับ เพื่อให้เป็นไปตามที่ต้นสังกัดกำหนด จึงขอยกเลิกรายการจำนวนที่เคยแจ้งไปก่อนหน้านี้ และให้เป็นไปตามรายการใหม่ที่แจ้ง โดยคิดจากยอดนักเรียนชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2556 (ปัจจุบันอยู่ ม.2) (คิดจากนักเรียน 7 รูป ต่อ 1 เครื่อง และของครู โรงเรียนละ 2 เครื่อง)

ที่ สนง.กลุ่ม วันที่ 20-21 ต.ค.57

 รายการที่โรงเรียนจะต้องสนับสนุนการระดมทุน

(โหลดรายละเอียด)

หนังสือแจ้ง เรื่องการระดมทุน

พร้อมหมายเลขบัญชีธนาคาร

 21/10/57: 17.00 น

ขอแสดงความยินดีกับ

นายพนม  ศรศิลป์ 

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๗

ประวัติ
         เกิดวันที่  ๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๐๒
         การศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
         หลักสูตรการฝึกอบรม 
            - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ ๖๑  จากสำนักงาน ก.พ. ปี ๒๕๕๑
            - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.๒) รุ่นที่ ๔  จากสำนักงาน ก.พ. ปี ๒๕๕๕
           - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง : การบริหารงานภาครัฐ  และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๓   จากสถาบันพระปกเกล้า ปี ๒๕๕๗
ประวัติการรับราชการ 
          - รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
          - ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
          - ผู้อำนวยการกองกลาง  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
          - ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลงาน
         - ประธานคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ทั้ง ๓ แผนก คือ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา
        - ประธานคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และแผนพัฒนบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
       - ประธานคณะทำงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม และรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชาติใช้หลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างความรัก ความสามัคคี อย่างยั่งยืน

กำหนดการจัดส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน

1. ร.ร.ที่มี ม. 6 จัดส่งข้อมูล PGA 5 ภาคเรียน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557

2. ใช้โปรแกรม GPA55 ในการจัดทำข้อมูล

3. ให้เลือกหลักสูตรเป็นพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเท่านั้น

4. อนุมัติ ไม่จบ

5. ต้องใส่รหัสประชาชน 13 หลัก ตามที่แจ้งแล้ว

6. รหัสประจำตัวนักเรียนต้องเป็น 8 หลัก

7. ตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ (รายคน)

8. บันทึกข้อมูลลงแผ่น CD 1 แผ่น , แบบ ศธ. 01 5 ภาคเรียน 2 แผ่น ส่ง สนง.กลุ่มฯ ที่เดียว

9. สามมารถส่ง File มาทาง E-mail ก่อนได้ (ต้องเป็น File สำรองแล้ว เท่านั้น)

10. ติดขัดปัญหา โปรดฌทรถามที่นักวิชาการกลุ่ม

11. โหลด  Program GPA55 

12. โรงเรียนที่ยังไม่จัดส่ง GPA

   1. บาลีสาธิตศึกษา มจร. ค้าง ศธ.01 5ภาคเรียน

   2. เขื่อนผากวิทยา  ค้าง ศธ.01 5ภาคเรียน

   4. วัดแม่ริมวิทยา ค้าง ศธ.01 5ภาคเรียน

   5. วัดบ้านโฮ่งหลวง 

   6. วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา

(20/10/57 :09.15)

 

ประกาศผลกรแข่งขัน ทักษะวิชาการงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่ม 5วัน ศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557

สถานที่ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดสวนดอก

1. ตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส.ณ.พงษ์สิทธิ์ ไชยงค์ ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มจร. (ตัวแทน)
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ส.ณ.ธนบุตร สุทธิวิชา ร.ร.โสภณวิทยา
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ส.ณ.ชัชนันท แซ่วะ ร.ร.วัดวิเวกวนาราม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส.ณ.ธีรเมธ นาปรัง ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มจร. (ตัวแทน)
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ส.ณ.หน่อคำ ลุงสาม ร.ร.วัดพระบาทอุดม
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ส.ณ.มนต์ ลุงคำ ร.ร.วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์
2. โครงงานวิทย์ฯ ประเภท การทดลอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ร.ร. พระปริยัติธรรมวัดพระเจ้าตนหลวง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ร.ร.ดอยสะเก็ดผดุงศาสตน์
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ร.ร.วัดอินทารามวิทยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ร.ร.เชตุพนศึกษา (ตัวแทนแข่งระดับประเทศ)
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ร.ร.พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
ชนะเลิศอันดับที่ 3 สามัคคีวิทยาทาน
โครงงานวิทย์ฯ ประเภท สิงประดิษฐ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ร.ร.เชตุพนศึกษา (ตัวแทนแข่งระดับประเทศ)
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ร.ร.สามัคคีวิทยทาน
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มจร.
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ร.ร. วัดแม่ริมวิทยา
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ร.ร. พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ร.ร.เชตุพนศึกษา
โครงงานวิทย์ ประเภท การสำรวจ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ร.ร.วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ร.ร.พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ร.ร.วัดแม่ริมวิทยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มจร.
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ร.ร.หอปริยัติศึกษา
 

โหลดผลการแข่งขัน

 

(18/08/57 : 10.45)

 

 

 

ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

เรื่อง การมอบอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการ

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามประกาศมหาเถรสมาคม

 

สถิตินักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สถิตินักเรียน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

18 / ก.ย. / 2557 : ฝากประชาสัมพันธ์
โครงการบริจาคหนังสือเรียน
บริษัท แม็คเกอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้จัดทำโครงการบริจาคหนังสือเรียนตั้งแต่อนุบาล ถึง มัธยมศึกษา แก่โรงเรียน (ดูรายละเอียดข้างใน) สอบถามเพิ่มเติม คุณพรณิชา วงศ์คำมา 081-7161638
11 / มิ.ย. / 2557 : เด่นๆๆ
แจ้งยืนยันการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
กองพุทธศาสนศึกษาได้ประสานกับบริษัท ทีโอที จำกัดและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเร่งดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ Moe - Net โรงเรียน ให้ครบทุกแห่ง ภายในปี 2557 ซึ่งขณะนี้
11 / มิ.ย. / 2557 : ดำเนินการด่วน
โครงการ \"ครูดีมีทุกวัน\" ประจำปี 2557
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฎิบัติตนและด้านการปฎิบัติงาน เป็นการสร้างข

ดาวน์โหลด

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556 ตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีการศึกษา กลุ่ม ร.ร.ปส. กลุ่มที่ 5
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์ ( Load)

บทความ

เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
หลายโรงเรียงเรียนคงจะมีการสอบกลางภาคเรียนไปแล้วและกำลังเตรียมนักเรียนใน การสอบนักธรรม ทุกอย่างในโรงเรียนน่าจะเข้าที่เข้าทางกันหมดแล้วนะครับ ...
เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา