[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ bdh5.com

กำหนดส่งข้อมูล จ1 ร1 วันที่ 10 มิ.ย. 58 ตามกำหนดการเดิม ครับ

เอกสารประกอบการนำเสนอ

(ฉบับร่าง)

พระราชบัญญัติโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา พ.ศ....

จัดทำโดยคณะอนุกรรมการยกร่าง

พรบ.โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

 ************************************

ส่งรายชื่อผู้มีความประสงค์จะเรียน ป.ครู และ ป.บริหาร ปี2558

          ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ ๕๑๐๒.๑/๑๐๙๐ เรื่อง การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาของครู ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ได้อ้างถึงมติคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อพิจารณาจัดการเรียนการสอนประกาศนียบัติทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘  มีมติให้ศูนย์ประสานงานกลางกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมจัดส่งข้อมูลผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาเพิ่มเติม...ฯ

        ดังนั้นจึงแจ้งให้ทุกโรงเรียนที่มีผู้บริหาร ครู บุคลากร มีความประสงค์จะเรียนในหลักสูตรดังกล่าว ได้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ให้มานี้ แล้วจัดส่งยัง สนง.กลุ่มฯ แต่ละกลุ่ม ภายในวันที่ 29 พ.ค. 58 และ สนง.กลุ่มทุกกลุ่ม ส่งข้อมูล(ไฟล์) มายังศูนย์ประสานงานกลางฯ ภายในวันที่ 1 มิ.ย. 58 เพื่อทางศูนย์ฯ จะได้นำส่ง คุรุสภา ภายในวันที่ 5 มิ.ย. 58

    หมายเหตุ  ส่งได้ทั้งพระ และฆราวาส ตลอดถึงผู้ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองฯ ก็สามารถส่งได้ (รอบสุดท้ายตามกำหนดเวลา ไม่มีการส่งเพิ่มเติมทีหลัง)

รายละเอียดหนังสือจาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

แบบฟอร์มการจัดส่งรายชื่อ

หนังสือออกจากศูนย์ประสานงานกลางฯ

โรงเรียนกลุ่ม  5 ที่ส่งมาแล้ว

1. บาลีสาธิตศึกษา มจร.

2. สารภีปริยัติศึกษา

3. วัดอินทาราทวิทยา

4. ดอยสะเก็ดผดุงศาสต์

5. วัดพุทธนิมิตรวิทยา

6. หอปริยัติศึกษา

7. ธีรราชมหามมุนี

8. วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์

9. วัดพระบาทอุดม

10. วัดเจดีย์งามปริยัติวิทยา

11. วัดวิเวกวนาราม

12. โสภณวิทยา

13. วัดพระเจ้าตนหลวง

14. วัดฉิมพลีวิทยา

15. พระปริยัติธรรมวัดท่าตอน

16. วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา

****Up 25/5/58 : 11.00 *****

กำหนดการจัดส่งข้อมูล จ.1 ร.1

 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

      ให้ทุกโรงเรียนจัดทำข้อมูล จ.1 ร.1 ตามแบบฟอร์ม ปีการศึกษา 2558 ที่ทาง กศ.ได้จัดส่งให้ทุกโรงเรียนแล้ว จัดทำเป็นรูปเล่ม  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

(แบบฟอร์ม จ.1 ร.1 2558)

ให้นำส่งที่

1. สำนักงานกลุ่มฯ  1  ชุด

2. สำนักงานพุทธจังหวัด (พศจ.)  1 ชุด

3. กองพุทธศาสนศึกษา (กศ.)  1 ชุด

****Up 18/5/58 : 12.50 *****

การอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์
      สสวท. จะดำเนินจากจัดอบรมครูวอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ของกลุ่ม ร.ร. พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างวันที่  26 - 28 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ โรงเรียนละ 2 ท่าน วิชาละ 1 ท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) (สามารถส่งท่านเดิมที่เคยไปอบรมที่ จ.เชียงรายได้)
รายละเอียด กำหนดการ แบบฟอร์มส่งรายชื่อ และผู้ที่สามารถติดต่อสอบถามได้  หนังสือจาก กลุ่ม 5

ส่งรายชื่อภายในวันที่  31 พ.ค. 58 

ที่ สสวท. E-mail: npiya@ipst.ac.th

และส่งสำเนามาที่กลุ่มที่  Prasong001@hotmail.com

โรงเรียนที่่ส่งมาแล้ว

พระปริยัติติธรรมแม่แตงวิทยา
พรหมจักรสังวร
วัดวิเวกวนาราม
หอปริยัติศึกษา
วัดพุทธนิมิตรวิทยา
วัดพระธาตุห้าดวง
เวียงแหงปริยัติศึกษา
ธีรราชมหามุนี
อินทะวิทยา
ดอยสะเก็ดผดงศาสน์
พระปริยัติติธรรมวัดท่าตอน
วัดอินทารามวิทยา

ฝางธรรมศึกษา

****Up 25/5/58 : 11.00 *****

แจ้งทุกโรงเรียน

สามารถมาติดต่อรับเข็ม สมเด็จพระเทพฯ ได้ที่สำนักงานกลุ่ม

โรงเรียนละ 2 เข็ม ๆ ละ 300 บาท

โรงเรียนที่ยังไม่มารับ

1. สามัคคีวิทยาทาน

2. เชตุพนศึกษา

3. วัดพระบาทอุดม

4. วัดเจดีย์งามปริยัติศึกษา

5. สารภีปริยัติศึกษา

6. วัดโขงขาววิทยา

7. วัดอินทารามวิทยา

8. เขื่อนผากวิทยา

9. วัดฉิมพลีวิทยา

10. วัดกู่สันหนองพิทยา

11. พระปริยัติธรรมวัดท่าตอน

12. วัดป่าไม้แดง

13. สัพพัญญูวิทยา

14. อินทะวิทยา

15. โสภณวิทยา

16. วัดพระธาตุห้าดวง

17. พระหมจักรสังวร

18. พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง

19. วัดทุ่งหัวช้าง

20. วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา

21. ธีรราชมหามุนี

โรงเรียนที่รับแล้ว

1. ปริยัติสามัญสามัคคีวิทยา (แม่ทา ส่งไปรษณีย์)

2. วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์

3. วัดสะเมิงวิทยา

4. หอปริยัติศึกษา

5. อภัยอริยยะศึกษา

6. พระชัยยะวงศาพัฒนา

7. วัดวิเวกวนาราม

8. หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ (ค้างจ่าย)

9. บาลีสาธิตศึกษา มจร.

10. สันป่าตองศึกษา

11. พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา

12. ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์

13. วัดบ้านโฮ่งหลวง

14.เวียงแหงปริยัติศึกษา (ส่งไปรษณีย์)

15. สมเด็จพระพุทะชินวงศ์

16. ธรรมเมธีศึกษา

17. วัดพุทธนิมิตรวิทยา

18. วัดแม่ริมวิทยา

รายการที่โรงเรียน

จะต้องสนับสนุนการระดมทุน

(โหลดรายละเอียด)

หนังสือแจ้ง เรื่องการระดมทุน

พร้อมหมายเลขบัญชีธนาคาร

โรงเรียนที่ส่งเงินเข้ากองทุนจัดกิจกรรมกลุ่มแล้ว

ที่

โรงเรียน

1

2

3

4

5

อภัยอริยศึกษา 24/11+14/1 (2,500+3,350) คงเหลือ 3,350 บาท

หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 27/11/57 (5,000) คงเหลือ 16,500 บาท

วัดพระธาตุห้าดวง 16/1(3,000+3,000) คงเหลือ 8,100 บาท

 เชตุพนศึกษา 26/12/57 (20,000) คงเหลือ 35,000 บาท

 พระชัยยะวงศาพัฒนา 13/1/58 (5,000) คงเหลือ 15,200 บาท 

ร.ร.วัดแม่ริมวิทยา 13/5/58 (15,000) คงเหลือ 16,500 บาท

 

 

 

 

 

 

 

15/05/58: 10.40

 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ตามหนังสือ ที่ พศ 0002/02407 และ ที่ พศ 0002/02408 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 ส่งถึงทุกโรงเรียนแล้ว

ให้ทุกโรงเรียนที่มีครูบุคลากรที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดได้ดำเนินการจัดทำเอกสารและจัดส่งมายังสำนักงานกลุ่ม ตามรายละเอียดในหนังสือแจ้งไว้แล้ว

ประกาศคุรุสภา
เรื่องการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2558ประกาศ สกสค.

เรื่อง การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ

'ครูดีมีทุกวัน' ประจำปี พ.ศ. 2558

คุรุสดุดี 58

เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๘

 

:: Download::

ส่งเอกสารมายังกลุ่ม ภายในวันที่ 27 เมษายน 2558

  

ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

บทความ