[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ bdh5.com

กรุณาส่งเงินสมทบกองทุนจัดกิจกรรมกลุ่มฯ 5 ก่อนการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่ม 28 พ.ย. 57

เอกสารประกอบการนำเสนอ

(ฉบับร่าง)

พระราชบัญญัติโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา พ.ศ....

จัดทำโดยคณะอนุกรรมการยกร่าง

พรบ.โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

  

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

1. รายการแข่งขัน ,แบบตอบรับเข้าร่วมแข่งขัน

.pdf
2. เกณฑ์การแข่งขัน (แก้ไข) 18/11/57 .pdf

3. หัวข้อการแข่งขันทักษะวิชาการ

4. รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  แก้ไข 25/11/57

5. จำนวนนักเรียนเข้าแข่งขันแต่ละรายการ แก้ไข 25/11/57

6. จำนวนผู้เข้าร่วมงานรายโรงเรียน

7. กำหนดการ

8. แก้ไขเกณฑ์แข่งขันสร้าง webpage(กรรมการให้เวลาลงโปรแกรม 30 นาที่ ไม่คิดรวมเวลาแข่งขัน)

9. ประกาศคณะทำงานแผนกต่าง ๆ แก้ไข 25/11/57

10. แผนผังห้องแข่งขันแก้ไข 25/11/57

               แจ้งคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการประสานงาน ประชุมเตรียมความพร้อม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ไม่มีจดหมาย)

.pdf

 

รายการที่โรงเรียน

จะต้องสนับสนุนการระดมทุน

(โหลดรายละเอียด)

หนังสือแจ้ง เรื่องการระดมทุน

พร้อมหมายเลขบัญชีธนาคาร

โรงเรียนที่ส่งเงินเข้ากองทุนจัดกิจกรรมกลุ่มแล้ว

ที่

โรงเรียน

วันที่ รับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ธรรมเมธีศึกษา

พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา

วัดสะเมิงวิทยา

วัดกู่สันหนองพิทยา

วัดวิเวกวนาราม

สามัคคีวิทยาทาน

พระปริยัติธรรมวัดท่าตอน

สันป่าตองศึกษา

วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์

หอปริยัติศึกษา

วัดพุทธนิมิตรวิทยา

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์

วัดอินทารามวิทยา

เวียงแหงปริยัติศึกษา

วัดฉิมพลีวิทยา

วัดป่าไม้แดง

อภัยอริยศึกษา(จ่าย 2,500 ค้าง 6,700)

ฝางธรรมศึกษา

พรหมจักรสังวร

17/10/57

20/10/57

287/57

2810/57

29/10/57

4/11/57

 10/11/57

18/11/57

18/11/57

13/11/57

19/11/57

20/11/57

20/11/57

21/11/57

21/11/57

24/11/57

24/11/57

24/11/57

25/11/57

26/11/57

26/11/57: 17.15น

 

โรงเรียนที่ยังไม่ส่งเงิน

เข้ากองทุนจัดกิจกรรม

ที่

โรงเรียน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

เชตุพนศึกษา

บาลีสาธิตศึกษา มจร.

อภัยอริยศึกษา (จ่าย 2500 ค้าง 6700)

วัดพระบาทอุดม

วัดเจดีย์งามปริยัติวิทยา

สารภีปริยัติศึกษา

วัดโขงขาววิทยา

วัดแม่ริมวิทยา

เขื่อนผากวิทยา

หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์

พรหมจักรสังวร

สัพพัญญูวิทยา

อินทะวิทยา

โสภณวิทยา

วัดพระธาตุห้าดวง

พระชัยยะวงศาพัฒนา

วัดบ้านโฮ่งหลวง

พระปริยัติธรรมวัดพระเจ้าตนหลวง

ปริยัติสามัญสามัคคีวิทยา

วัดทุ่งหัวช้าง

วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา

ธีรราชมหามุนี

 

  

        ด้วย คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จะจัดการเสวนา ๔ ภาค เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำกรอบแนวคิดในการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อบัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  โดยจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๓๐ น. ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่      
            ในการนี้  สำนักงานกลุ่มโรงเรียน ในฐานะเป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมครั้งนี้  จึงขอนิมนต์ประธานกลุ่ม และกรรมการบริหารกลุ่มฯ ตามรายชื่อแนบมาพร้อมนี้  ซึ่งเห็นว่ามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา และเข้าร่วมการเสวนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หวังว่าจักได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอให้เบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางจากหน่วยงานของท่าน

ที่ ปส.0205/236  ขอนิมนต์ เข้าร่วมฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำกรอบแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อบัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช...  

ชื่อผู้เข้าร่วมเวทีระดมและรับฟังความคิดเห็นจัดทำข้อเสนอในการบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 
   

25/11/57 : 15.30

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

 “การวิจัยชั้นเรียนและการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน”

ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2557

สถานที่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่

ในงานวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้รับเกียรติจาก นายตวง อันทะไชย ประธานกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เพื่อร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาด้วย

1

หนังสือนำ ที่ 0205/237 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“การวิจัยชั้นเรียนและการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน”

2

แบบตอบรับ

3

กำหนดการ

4

MOU

      จัดส่งแบบตอบรับมายังสำนักงานกลุ่มฯ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยส่งข้อมูลที่ทาง E-mail:prasong001@hotmail.com , karingkai@hotmail.co.th

ด่วนมาก ส่งรายชื่อครูสอนภาษาบาลี
ตามหนังสื่อ ที่ พศ0002/10190 ลงวันที่ 24 พ.ย. 57 เรื่อง ครูสอนภาษาบาลีฯ
    ให้ทุกโรงเรียนได้จัดส่งรายชื่อครูสอนภาษาบาลี โรงเรียนละ 1 รูป/คน รายละเอียดในหนังสือแล้ว พร้อมเอกสารประกอบ ส่งไปยัง กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2557

ลงทะเบียนนักเรียนสอบ B-Net ปีการศึกษา 2557

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ได้เปิดระบบให้ลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 สอบ B-Net

ทางศูนย์สอบจึงขอให้โรงเรียนได้ลงทะเบียนนักเรียนสอบ

ภายในวันที่  1 - 30  พฤศจิกายน  2557

เพื่อทางศูนย์สอบจะได้จัดห้องสอบได้ทันเวลา

ลงทะเบียนเข้าสอบ

หมายเหตุ ขอให้ส่งนักเรียนที่มีอยู่จริงพร้อมที่จะไปทำการสอบได้ เพื่อลดสถิติการขาดสอบ

 

 

25/11/57 : 14.15

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๗

นายพนม ศรศิลป์

   

สถิตินักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สถิตินักเรียน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

 

การจัดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

เพื่อการส่งเสริมอุดมการณ์สามเณรธรรมทายาท

1. จดหมายเชิญ ที่ ปส.0205/228

2. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการฯ

3. หลักสูตรการอบรม

4. กำหนดการอบรม

ส่งแบบตอบรับมายังกลุ่ม ภายในวันที่ 8 ธ.ค. 57 รายละเอียดในแบบตอบรับ

(20/11/57 : 15.36)

.pdf

การจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะ

การคิดและยุทธวิธีแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

1. จดหมายแจ้ง ที่ ปส.0205/227

2. โครงการอบรมคณิตศาสตร์

จัดอบรมวันที่ 14 ธ.ค. 57 ณ โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

ส่งแบบตอบรับมายัง สนง.กลุ่ม ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 57

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 250 บาท

(20/11/57 : 15.34)

.pdf

 

โรงเรียนที่ส่งข้อมูล จ.1ร.1 ภาคเรียนที่ 2/2557 แล้ว

ที่

โรงเรียน

วันที่รับ

1 โสภณวิทยา 19/11/57
2 เชตุพนศึกษา 19/11/57
3 วัดสะเมิงวิทยา 20/11/57
4 ธีรราชมหามุนี 20/11/57
5 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 20/11/57
6 วัดกู่สันหนองพิทยา 24/11/57 
7  วัดวิเวกวนาราม  24/11/57
8  ปริยัติสามัญสามัคคีวิทยา  24/11/57
9  วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา  24/11/57
10  วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์  24/11/57
11  เวียงแหงปริยัติศึกษา  24/11/57
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40    

ประชาสัมพันธ์

18 / ก.ย. / 2557 : ฝากประชาสัมพันธ์
โครงการบริจาคหนังสือเรียน
บริษัท แม็คเกอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้จัดทำโครงการบริจาคหนังสือเรียนตั้งแต่อนุบาล ถึง มัธยมศึกษา แก่โรงเรียน (ดูรายละเอียดข้างใน) สอบถามเพิ่มเติม คุณพรณิชา วงศ์คำมา 081-7161638
11 / มิ.ย. / 2557 : เด่นๆๆ
แจ้งยืนยันการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
กองพุทธศาสนศึกษาได้ประสานกับบริษัท ทีโอที จำกัดและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเร่งดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ Moe - Net โรงเรียน ให้ครบทุกแห่ง ภายในปี 2557 ซึ่งขณะนี้
11 / มิ.ย. / 2557 : ดำเนินการด่วน
โครงการ \"ครูดีมีทุกวัน\" ประจำปี 2557
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฎิบัติตนและด้านการปฎิบัติงาน เป็นการสร้างข

ดาวน์โหลด

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556 ตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีการศึกษา กลุ่ม ร.ร.ปส. กลุ่มที่ 5
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์ ( Load)

บทความ

เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
หลายโรงเรียงเรียนคงจะมีการสอบกลางภาคเรียนไปแล้วและกำลังเตรียมนักเรียนใน การสอบนักธรรม ทุกอย่างในโรงเรียนน่าจะเข้าที่เข้าทางกันหมดแล้วนะครับ ...
เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา