[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ bdh5.com

กรุณาส่งเงินสมทบกองทุนจัดกิจกรรมกลุ่มฯ 5 ก่อนการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่ม 28 พ.ย. 57

เอกสารประกอบการนำเสนอ

(ฉบับร่าง)

พระราชบัญญัติโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา พ.ศ....

จัดทำโดยคณะอนุกรรมการยกร่าง

พรบ.โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

  

ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

1. รายการแข่งขัน ,แบบตอบรับเข้าร่วมแข่งขัน

.pdf
2. เกณฑ์การแข่งขัน (แก้ไข) 18/11/57 .pdf

3. หัวข้อการแข่งขันทักษะวิชาการ

4. รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

5. จำนวนนักเรียนเข้าแข่งขันแต่ละรายการ

6. จำนวนผู้เข้าร่วมงานรายโรงเรียน

7. กำหนดการ

8. แก้ไข เกณฑ์การแข่งขันการสร้าง Webpage 

.pdf

 

รายการที่โรงเรียน

จะต้องสนับสนุนการระดมทุน

(โหลดรายละเอียด)

หนังสือแจ้ง เรื่องการระดมทุน

พร้อมหมายเลขบัญชีธนาคาร

โรงเรียนที่ส่งเงินเข้ากองทุนจัดกิจกรรมกลุ่มแล้ว

ที่

โรงเรียน

วันที่ รับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ธรรมเมธีศึกษา

พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา

วัดสะเมิงวิทยา

วัดกู่สันหนองพิทยา

วัดวิเวกวนาราม

สามัคคีวิทยาทาน

พระปริยัติธรรมวัดท่าตอน

สันป่าตองศึกษา

วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์

หอปริยัติศึกษา

วัดพุทธนิมิตรวิทยา

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

17/10/57

20/10/57

287/57

2810/57

29/10/57

4/11/57

 10/11/57

18/11/57

18/11/57

13/11/57

19/11/57

20/11/57

20/11/57: 15.00 น

 

โรงเรียนที่ยังไม่ส่งเงิน

เข้ากองทุนจัดกิจกรรม

ที่

โรงเรียน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

เชตุพนศึกษา

บาลีสาธิตศึกษา มจร.

อภัยอริยศึกษา

วัดพระบาทอุดม

ฝางธรรมศึกษา

วัดเจดีย์งามปริยัติวิทยา

สารภีปริยัติศึกษา

วัดโขงขาววิทยา

อินทารามวิทยา

วัดแม่ริมวิทยา

เขื่อนผากวิทยา

หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์

วัดฉิมพลีวิทยา

พรหมจักรสังวร

วัดป่าไม้แดง

เวียงแหงปริยัติศึกษา

ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์

สัพพัญญูวิทยา

อินทะวิทยา

โสภณวิทยา

วัดพระธาตุห้าดวง

พระชัยยะวงศาพัฒนา

พรหมจักรสังวร

วัดบ้านโฮ่งหลวง

พระปริยัติธรรมวัดพระเจ้าตนหลวง

ปริยัติสามัญสามัคคีวิทยา

วัดทุ่งหัวช้าง

วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา

ธีรราชมหามุนี

 

  

ลงทะเบียนนักเรียนสอบ B-Net ปีการศึกษา 2557

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ได้เปิดระบบให้ลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 สอบ B-Net

ทางศูนย์สอบจึงขอให้โรงเรียนได้ลงทะเบียนนักเรียนสอบ

ภายในวันที่  1 - 30  พฤศจิกายน  2557

เพื่อทางศูนย์สอบจะได้จัดห้องสอบได้ทันเวลา

ลงทะเบียนเข้าสอบ

หมายเหตุ ขอให้ส่งนักเรียนที่มีอยู่จริงพร้อมที่จะไปทำการสอบได้ เพื่อลดสถิติการขาดสอบ

 โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูล

เข้าระบบ  B-net 2557

1. เชตุพนศึกษา

2.  ฝางธรรมศึกษา

3.  พระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนี

4. วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา

20/11/57 : 15.10

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๗

นายพนม ศรศิลป์

   

สถิตินักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สถิตินักเรียน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

 

การจัดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

เพื่อการส่งเสริมอุดมการณ์สามเณรธรรมทายาท

1. จดหมายเชิญ ที่ ปส.0205/228

2. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการฯ

3. หลักสูตรการอบรม

4. กำหนดการอบรม

ส่งแบบตอบรับมายังกลุ่ม ภายในวันที่ 8 ธ.ค. 57 รายละเอียดในแบบตอบรับ

(20/11/57 : 15.36)

.pdf

การจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะ

การคิดและยุทธวิธีแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

1. จดหมายแจ้ง ที่ ปส.0205/227

2. โครงการอบรมคณิตศาสตร์

จัดอบรมวันที่ 14 ธ.ค. 57 ณ โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

ส่งแบบตอบรับมายัง สนง.กลุ่ม ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 57

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 250 บาท

(20/11/57 : 15.34)

.pdf

 

โรงเรียนที่ส่งข้อมูล จ.1ร.1 ภาคเรียนที่ 2/2557 แล้ว

ที่

โรงเรียน

วันที่รับ

1 โสภณวิทยา 19/11/57
2 เชตุพนศึกษา 19/11/57
3 วัดสะเมิงวิทยา 20/11/57
4 ธีรราชมหามุนี 20/11/57
5 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 20/11/57
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40    

ประชาสัมพันธ์

18 / ก.ย. / 2557 : ฝากประชาสัมพันธ์
โครงการบริจาคหนังสือเรียน
บริษัท แม็คเกอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้จัดทำโครงการบริจาคหนังสือเรียนตั้งแต่อนุบาล ถึง มัธยมศึกษา แก่โรงเรียน (ดูรายละเอียดข้างใน) สอบถามเพิ่มเติม คุณพรณิชา วงศ์คำมา 081-7161638
11 / มิ.ย. / 2557 : เด่นๆๆ
แจ้งยืนยันการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
กองพุทธศาสนศึกษาได้ประสานกับบริษัท ทีโอที จำกัดและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเร่งดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ Moe - Net โรงเรียน ให้ครบทุกแห่ง ภายในปี 2557 ซึ่งขณะนี้
11 / มิ.ย. / 2557 : ดำเนินการด่วน
โครงการ \"ครูดีมีทุกวัน\" ประจำปี 2557
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฎิบัติตนและด้านการปฎิบัติงาน เป็นการสร้างข

ดาวน์โหลด

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556 ตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีการศึกษา กลุ่ม ร.ร.ปส. กลุ่มที่ 5
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์ ( Load)

บทความ

เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
หลายโรงเรียงเรียนคงจะมีการสอบกลางภาคเรียนไปแล้วและกำลังเตรียมนักเรียนใน การสอบนักธรรม ทุกอย่างในโรงเรียนน่าจะเข้าที่เข้าทางกันหมดแล้วนะครับ ...
เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา