[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ bdh5.com

กำหนดส่งข้อมูล จ1 ร1 วันที่ 10 มิ.ย. 58 ตามกำหนดการเดิม ครับ

เอกสารประกอบการนำเสนอ

(ฉบับร่าง)

พระราชบัญญัติโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา พ.ศ....

จัดทำโดยคณะอนุกรรมการยกร่าง

พรบ.โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

 ************************************

แจ้งเปลี่ยนแปลงการทำประชาพิจารณ์

                  เรียนผู้บริหารโรงเรียนฯ กลุ่มท่ี 5 ทุกโรง เรื่องการทำประชาวิจารณ์พระราชบัญญัติร.รพระปริยัติธรรมฯ จากที่กำหนดโซนอิ่สาน วันที่ 18 ก.ค. โซนทางเหนือ กลุ่ม 4 , 5 ,6 วันที่ 25 ก.ค. และโซนภาคใต้และกลาง วันที่ 26 ก.ค. นั้น  จึงขอแจ้งให้เลื่อนกำหนดการจัดประชาวิจารณ์ออกไปก่อน เพราะ พรบ.ยังไม่สมบูรณ์ และติดเงื่อนไขบางประการ ถ้ากำหนดใหม่การประชาวิตารณ์จะแจ้งให้ทราบต่อไป

14/7/58 : 10.15

โครงการอบรมพัฒนาครู ร.ร.ปส. สู้่ตรฐานวิชาชีพฯ
      ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา ร่วมกับ สนง.กลุ่ม 5 กำหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาครูฯ ยกผลสัมฤทธิ์ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 ส.ค. 58 ณ ดรงแรมธาริน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมาย ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มที่ 4 และ 5 จำนวน 103 รูป/คน รายละเอียดตามหนังสือ ที่ พศ. 0002/06269 ลงวันที่ 15 ก.ค. 58

หนังสือถึงโรงเรียน,   ตารางกำหนดการแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม

    ทั้งนี้ให้ส่งแบบตอบรับกลับมายัง สนง.กลุ่ม 5 ภายในวันที่ 27 ก.ค. 58  ทาง e-mail: prasong001@hotmail.com ; Fax 053-416015 หรือ Line: ครูกลุ่ม 5

  UP: 20/07/58 : 13.30

 

ส่งรายชื่อผู้มีความประสงค์จะเรียน ป.ครู และ ป.บริหาร ปี2558

       รายละเอียดหนังสือจาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

รายชื่อผู้ประสงค์เรียน ป.ครู

รายชื่อผู้ประสงค์เรียน ป.บริหาร

ตรวจรายชื่อทั้งหมดได้ที่ http://krumag.com/1416.html

 

แจ้งการส่งข้อมูลนักเรียนสอบ B-net 2558

    
แจ้งทุกโรงเรียนให้เข้าไปกรอกข้อมูลสมัครสอบ B-net ปีการศึกษา 2558 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 58 ได้แล้วนะครับ

****Up 1/7/58 : 10.30 *****

www.niets.or.th

ตารางปฏิทินปฏิบัติงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-Net)
ประจำปีการศึกษา 2558 (สทศ./ศูนย์สอบ/สถานศึกษา)

ที่

รายการ

กำหนดการ

 1 สถานศึกษา ส่งข้อมูลนักเรียนผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยเข้าเมนูระบบ B-NET 1 ก.ค.-31 ส.ค.58
 2 ศูนย์สอบกำกับ ติดตามการส่งข้อมูลของโรงเรียน และจัดสนามสอบผ่านระบบ B-NET 1 ก.ค.-30 ก.ย.58
 3 ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะทำงานะดับศูนย์สอบ ก.ค.-ก.ย.58
 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สนามสอบ ครั้งที่ 1 10 ต.ค.58
 5 สถานศึกษาแจ้ง เพิ่ม ลด รายชื่อนักเรียน ผ่าน www.niets.or.th 10-31 ต.ค.58
 6 สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  เลขที่นั่งสอบ  สนามสอบ ครั้งที่ 2 5 ม.ค.59
7

สทศ. ส่งคู่มือการคุมสอบฯ และ DVD ให้กับศูนย์สอบ

สทศ. ส่งเอกสารการจัดสอบและอุปกรณ์ให้กับศูนย์สอบ

25-26 ม.ค.59
 8 สทศ. โอนเงินให้กับศูนย์และศูนย์สอบส่งใบเสร็จรับเงินให้ สทศ.ทันที 12 ม.ค.59
 9

ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการฯระดับศูนย์สอบ

ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ

ม.ค. 59
 10 ส่งกล่องบรรจุแบบทดสอบ กล่องบรรจุกระดาษคำตอบ 27-28 ม.ค. 59
  วันสอบ    สอบวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘   สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
 11 ศูนย์สอบส่งกล่องบรรจุแบบทดสอบ และกล่องบรรจุกระดาษคำตอบให้สนามสอบ

ตอนเช้า

 30 ม.ค. 59
 12 สนามสอบส่งกล่องบรรจุกระดาษคำตอบ กล่องบรรจุแบบทดสอบ และเอกสารการจัดสอบให้ศูนย์สอบ

ตอนเย็น

 30 ม.ค. 59
 13 สทศ.ไปรับกล่องบรรจุกระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบจากศูนย์สอบ 2-3 ก.พ. 59
 14 ศูนย์สอบส่งรายงานผลการจัดสอบให้ สทศ. ภายใน 29 ก.พ.59
 15 ประกาศผลสอบผ่าน www.niets.or.th 29 ก.พ.59
 16 สนามสอบทำลายแบบทดสอบ

ภายใน 30 วัน หลังการทดสอบ

 

 

  

ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

บทความ