[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ bdh5.com

กรุณาส่งเงินสมทบกองทุนจัดกิจกรรมกลุ่มฯ 5 ก่อนการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่ม 28 พ.ย. 57

เอกสารประกอบการนำเสนอ

(ฉบับร่าง)

พระราชบัญญัติโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา พ.ศ....

จัดทำโดยคณะอนุกรรมการยกร่าง

พรบ.โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

  

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การวิจัยชั้นเรียนและ

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน”

ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2557

สถานที่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่

ในงานวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้รับเกียรติจาก นายตวง อันทะไชย ประธานกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เพื่อร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาด้วย

1

หนังสือนำ ที่ 0205/237 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“การวิจัยชั้นเรียนและการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน”

2

แบบตอบรับ

3

กำหนดการ

4

MOU

 

จัดส่งแบบตอบรับมายังสำนักงานกลุ่มฯ

ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยส่งข้อมูลที่ทาง

 E-mail:prasong001@hotmail.com , karingkai@hotmail.co.th

 

โรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรม

1. ร.ร.เชตุพนศึกษา (ไม่ส่งเข้าร่วม)

2. ร.ร.วัดพระบาทอุดม

3. ร.ร.ฝางธรรมศึกษา

4. ร.ร.วัดเจดีย์งามวิทยา

5. ร.ร.สันป่าตองศึกษา

6. ร.ร.วัดอินทารามวิทยา

7. ร.ร.วัดวิเวกวนาราม

8. ร.ร.วัดสะเมิงวิทยา

9. ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดท่าตอน

10. ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดป่าไม่แดง

11. ร.ร.วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์

12. ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง

13. ร.ร.วัดทุ่งหัวช้าง

14. ร.ร.วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา

15/12/57 : 13.00

สรุปผลการแข่งขันทักษาะวิชาการ

สรุปผลรางวัลเหรียญรางวัล

 

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศครั้งที่ ๙

 

1. กำหนดการ4/11/57

 

2. รายการแข่งขัน 4/11/57

3. เกณฑ์การแข่งขัน  3/12/57

4. แบบตอบรับเข้าร่วมแข่งขัน

5. หัวข้อการแข่งขันทักษะวิชาการ

6. รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 

7. จำนวนนักเรียนเข้าแข่งขันแต่ละรายการ 

8. จำนวนผู้เข้าร่วมงานรายโรงเรียน

9. กำหนดการ

10. ประกาศคณะทำงานแผนกต่าง ๆ 

11. แผนผังห้องแข่งขัน

              

 

 

รายการที่โรงเรียน

จะต้องสนับสนุนการระดมทุน

(โหลดรายละเอียด)

หนังสือแจ้ง เรื่องการระดมทุน

พร้อมหมายเลขบัญชีธนาคาร

โรงเรียนที่ส่งเงินเข้ากองทุนจัดกิจกรรมกลุ่มแล้ว

ที่

โรงเรียน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ธรรมเมธีศึกษา 17/10/57 (12,500)

พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 20/10/57 (19,500)

วัดสะเมิงวิทยา 28/10/57 (9,000)

วัดกู่สันหนองพิทยา28/10/57 (17,200)

วัดวิเวกวนาราม29/10/57 (22,900)

สามัคคีวิทยาทาน 4/11/57 (37,200)

พระปริยัติธรรมวัดท่าตอน 10/11/57 (20,100)

สันป่าตองศึกษา 18/11/57 (9,500)

วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ 18/11/57 (26,600)

หอปริยัติศึกษา13/11/57 (23,600)

วัดพุทธนิมิตรวิทยา18/11/57 (13,300)

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์20/11/57 (42,200)

ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์20/11/57 (9,400)

วัดอินทารามวิทยา21/11/57 (6,900)

เวียงแหงปริยัติศึกษา21/11/57  (10,800)

วัดฉิมพลีวิทยา24/11/57 (6,300)

วัดป่าไม้แดง24/11/57 (14,300)

ฝางธรรมศึกษา25/11/57 (17,100)

พรหมจักรสังวร28/11/57 (9,700)

วัดพระบาทอุดม28/11/57 (5,800)

วัดเจดีย์งามปริยัติวิทยา27/11/57 (6,000)

สารภีปริยัติศึกษา 28/11/57 (12,300)

วัดโขงขาววิทยา 28/11/57 (19,000)

เขื่อนผากวิทยา 28/11/57 (9,400)

พรหมจักรสังวร 28/11/57 (9,700)

อินทะวิทยา 28/11/57 (6,000)

พระปริยัติธรรมวัดพระเจ้าตนหลวง 28/11/57 (16,200)

ธีรราชมหามุนี 1/12/57 (5,100)

สัพพัญญูวิทยา 9/12/57  (9,500)

 

 

 

 

 

 

 

11/12/57: 09.55

  

ด่วนมาก ส่งรายชื่อครูสอนภาษาบาลี
ตามหนังสื่อ ที่ พศ0002/10190 ลงวันที่ 24 พ.ย. 57 เรื่อง ครูสอนภาษาบาลีฯ
    ให้ทุกโรงเรียนได้จัดส่งรายชื่อครูสอนภาษาบาลี โรงเรียนละ 1 รูป/คน รายละเอียดในหนังสือแล้ว พร้อมเอกสารประกอบ ส่งไปยัง กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2557

ลงทะเบียนนักเรียนสอบ B-Net ปีการศึกษา 2557

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ได้เปิดระบบให้ลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 สอบ B-Net

ทางศูนย์สอบจึงขอให้โรงเรียนได้ลงทะเบียนนักเรียนสอบ

ภายในวันที่  1 - 30  พฤศจิกายน  2557

เพื่อทางศูนย์สอบจะได้จัดห้องสอบได้ทันเวลา

ลงทะเบียนเข้าสอบ

หมายเหตุ ขอให้ส่งนักเรียนที่มีอยู่จริงพร้อมที่จะไปทำการสอบได้ เพื่อลดสถิติการขาดสอบ

 

 

25/11/57 : 14.15

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๗

นายพนม ศรศิลป์

   

สถิตินักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สถิตินักเรียน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

 

การจัดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

เพื่อการส่งเสริมอุดมการณ์สามเณรธรรมทายาท

1. จดหมายเชิญ ที่ ปส.0205/228

2. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการฯ

3. หลักสูตรการอบรม

4. กำหนดการอบรม

ส่งแบบตอบรับมายังกลุ่ม ภายในวันที่ 8 ธ.ค. 57 รายละเอียดในแบบตอบรับ

5. วันที่12 ธ.ค. เวลา 12.30 ฯ นักเรียนพร้อมกันที่โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดสวนดอก จะมีรถรับไปยังสถานที่อบรม

(20/11/57 : 15.36)

.pdf

การจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะ

การคิดและยุทธวิธีแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

1. จดหมายแจ้ง ที่ ปส.0205/227

2. โครงการอบรมคณิตศาสตร์

จัดอบรมวันที่ 14 ธ.ค. 57 ณ โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

ส่งแบบตอบรับมายัง สนง.กลุ่ม ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 57

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 250 บาท

(20/11/57 : 15.34)

.pdf

 

โรงเรียนที่ส่งข้อมูล จ.1ร.1 ภาคเรียนที่ 2/2557 แล้ว

ที่

โรงเรียน

วันที่รับ

1 โสภณวิทยา 19/11/57
2 เชตุพนศึกษา 19/11/57
3 วัดสะเมิงวิทยา 20/11/57
4 ธีรราชมหามุนี 20/11/57
5 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 20/11/57
6 วัดกู่สันหนองพิทยา 24/11/57 
7  วัดวิเวกวนาราม  24/11/57
8  ปริยัติสามัญสามัคคีวิทยา  24/11/57
9  วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา  24/11/57
10  วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์  24/11/57
11  เวียงแหงปริยัติศึกษา  24/11/57
12  อภัยอริยศึกษา  1/12/57
13  ฝางธรรมศึกษา  1/12/57
14  วัดเจดีย์งามปริยัติวิทยา  1/12/57
15  สันป่าตองศึกษา  1/12/57
16  พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา  1/12/57
17  หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์  1/12/57
18  พระปริยัติะรรมวัดท่าตอน  1/12/57
19  พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง  1/12/57
20  ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์  1/12/57
21  หอปริยัติศึกษา  1/12/57
22  อินทะวิทยา  1/12/57
23  วัดพระธาตุห้าดวง  1/12/57
24  พระชัยยะวงศาพัฒนา  1/12/57
25  พระหมจักรสังวร  1/12/57
26  พระปริยัติธรรมวัดพระเจ้าตนหลวง  1/12/57
27  วัดทุ่งหัวช้าง  1/12/57
28  วัดพุทธนิมิตรวิทยา  8/12/57
29  วัดฉิมพลีวิทยา  8/12/57
30  สามัคคีวิทยาทาน  8/12/57
31  บาลีสาธิตศึกษา มจร.  9/12/57
32  ธรรมเมธีศึกษา  9/12/57
33  สารภีปริยัติศึกษา  1/12/57
34  วัดแม่ริมวิทยา  8/12/57
35  วัดบ้านโฮ่งหลวง  8/12/57
36  วัดพระบาทอุดม  ยังไม่ส่ง
37  วัดโขงขาววิทยา 11/12/57
38  วัดอินทารามวิทยา  ยังไม่ส่ง
39  เขื่นผากวิทยา  ยังไม่ส่ง
40  สัพพัญญูวิทยา  ยังไม่ส่ง

 

ด่วนที่สุด
ที่ ศปส ๐๒๐๑๑๔ /๐๑๐  เรื่อง  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ที่ไม่มีอนุญาตใบประกอบวิชาชีพครู และผู้บริหาร
           แจ้งผู้บริหาร และครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ โรงเรียนไหนที่มีความประสงจะเรียนใบประกอบวิชาชีพครู และใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร เพื่อขอใบประกอบวิชาชีพดังกล่าว ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้และโปรดส่งกลับสำนักงานกลุ่มของท่าน ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นี้เท่านั้น เพื่อให้ทันในการนำรายชื่อเสนอต่อ ผุ้รับผิดชอบในวันที่ 24 ธ.ค. 57 นี้ รายละเอียดตามหนังสือที่ ศปส 020114/101 ศูนย์ประสานงานกลางฯ

แบบฟอร์มผุ้บริหาร และ แบบฟอร์มครู (2/12/57 :13.35)

ประชาสัมพันธ์

18 / ก.ย. / 2557 : ฝากประชาสัมพันธ์
โครงการบริจาคหนังสือเรียน
บริษัท แม็คเกอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้จัดทำโครงการบริจาคหนังสือเรียนตั้งแต่อนุบาล ถึง มัธยมศึกษา แก่โรงเรียน (ดูรายละเอียดข้างใน) สอบถามเพิ่มเติม คุณพรณิชา วงศ์คำมา 081-7161638
11 / มิ.ย. / 2557 : เด่นๆๆ
แจ้งยืนยันการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
กองพุทธศาสนศึกษาได้ประสานกับบริษัท ทีโอที จำกัดและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเร่งดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ Moe - Net โรงเรียน ให้ครบทุกแห่ง ภายในปี 2557 ซึ่งขณะนี้
11 / มิ.ย. / 2557 : ดำเนินการด่วน
โครงการ \"ครูดีมีทุกวัน\" ประจำปี 2557
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฎิบัติตนและด้านการปฎิบัติงาน เป็นการสร้างข

ดาวน์โหลด

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556 ตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีการศึกษา กลุ่ม ร.ร.ปส. กลุ่มที่ 5
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์ ( Load)

บทความ

เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
หลายโรงเรียงเรียนคงจะมีการสอบกลางภาคเรียนไปแล้วและกำลังเตรียมนักเรียนใน การสอบนักธรรม ทุกอย่างในโรงเรียนน่าจะเข้าที่เข้าทางกันหมดแล้วนะครับ ...
เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา