[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ bdh5.com

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณะครู ร่วมงานวันครูปริยัติสัมพันธ์ 59 พร้อมกัน ลงทเบียน 8.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารประกอบการนำเสนอ

(ฉบับร่าง)

พระราชบัญญัติโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา พ.ศ....

จัดทำโดยคณะอนุกรรมการยกร่าง

พรบ.โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

 ************************************

ประกาศสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5             
เรื่อง สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนสมทบงบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2559

****************************************

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม5  ครั้งที่ 8

วันที่ 12 มกราคม 2559

ผลรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1, 2, 3

ผลรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญ ทอง เงิน ทองแดง และ คะแนนแข่งขัน (รอ)

ตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ 19-21 ม.ค. 59 จ.หนองคาย

 

 

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
1. รายการแข่งขัน Download
2. กำหนดการแข่งขัน Download
3. ตัวแทนกลุ่ม 5 ร่วมแข่งขัน Download
   
   
   

โปรแกรมที่โรงเรียนต้องใช้

1

คู่มือโปรแกรม

Download 

 .ZIP

2 โปรแกรม GPA57

Download

 .ZIP
3

โปรแกรม e-citizen (V.24)

Download

 .ZIP

4

โปรแกรม EIS56

 Download

 .ZIP
 

UP 1/09/58 : 14.30

 

 

 

แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน

Load แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตารางการออกประเมินโดยต้นสังกัด กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 5

 

ส่งรายชื่อผู้มีความประสงค์จะเรียน ป.ครู และ

ป.บริหาร ปี2558

       รายละเอียดหนังสือจาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

รายชื่อผู้ประสงค์เรียน ป.ครู

รายชื่อผู้ประสงค์เรียน ป.บริหาร

ตรวจรายชื่อทั้งหมดได้ที่ http://krumag.com/1416.html

 

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในฯ

             ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบกองพุทธศาสนศึกษา ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๓ จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
            ผู้บริหาร ครู นักวิชาการศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ฝึกอบรมในกระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นมาตรฐานที่กำหนดเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งการอบรมได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
         กองพุทธศาสนศึกษาจึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Download this file (QA.pdf)QA.pdf

 

 

  

ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

บทความ