[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ bdh5.com

ทาง สนง.กลุ่มจะส่งข้อสอบ Pre O-ner และ B- net ให้ทุกโรงเรียน ในวันที่ 27 ม.ค. 58 ทาง E-mail

เอกสารประกอบการนำเสนอ

(ฉบับร่าง)

พระราชบัญญัติโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา พ.ศ....

จัดทำโดยคณะอนุกรรมการยกร่าง

พรบ.โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

 ************************************

การจัดอบรมเตรียมความพร้อม

แก่ผู้เรียนที่จะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ     ขั้นพื้นฐาน (O-NET) และด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

โหลด รายละเอียด  แก้ไข

แจ้งเลื่อนการทดสอบ Pre - O-net
แจ้งเลื่อนการทดสอบ Pre O-net จากวันที่ 22 - 23 ม.ค. 58 ไปเป็นวันที่ 28 - 29 ม.ค. 58 และในวันที่ 27 ม.ค. 58 ทางกลุ่มฯ จะสัดส่งข้อสอบ ผ่านทาง E-mail  แต่ละโรงเรียน (โรงเรียนไหนที่มีการเปลี่ยนแปลง E-mail ช่วยแจ้งด้วย) และหลังจากที่ทางโรงเรียนจัดการทดสอบและตรวจแล้ว ให้จัดส่งผลการคะแนน กลับมายังกลุ่มต่อไป

*************************

กำหนดการ
วันสามเณร ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๘
ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัน ศุกร ที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘

รายการจัดกิจกรรมแข่งขันวันสามเณร

รวบรวมส่งใบสมัครทั้ง ๒ ประเภท
ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
ที่ สำนักงานเลขานุการสภาสามเณรจังหวัดเชียงใหม่
วัดหม้อคำตวง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โทรศัพท ๐๙๕ – ๕๙๒๔๑๐๗

22/1/58 :14.15 น.

รายการที่โรงเรียน

จะต้องสนับสนุนการระดมทุน

(โหลดรายละเอียด)

หนังสือแจ้ง เรื่องการระดมทุน

พร้อมหมายเลขบัญชีธนาคาร

โรงเรียนที่ส่งเงินเข้ากองทุนจัดกิจกรรมกลุ่มแล้ว

ที่

โรงเรียน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

ธรรมเมธีศึกษา 17/10/57 (12,500)

พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 20/10/57 (19,500)

วัดสะเมิงวิทยา 28/10/57 (9,000)

วัดกู่สันหนองพิทยา28/10/57 (17,200)

วัดวิเวกวนาราม29/10/57 (22,900)

สามัคคีวิทยาทาน 4/11/57 (37,200)

พระปริยัติธรรมวัดท่าตอน 10/11/57 (20,100)

สันป่าตองศึกษา 18/11/57 (9,500)

วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ 18/11/57 (26,600)

หอปริยัติศึกษา13/11/57 (23,600)

วัดพุทธนิมิตรวิทยา18/11/57 (13,300)

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์20/11/57 (42,200)

ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์20/11/57 (9,400)

วัดอินทารามวิทยา21/11/57 (6,900)

เวียงแหงปริยัติศึกษา21/11/57 (10,800)

วัดฉิมพลีวิทยา24/11/57 (6,300)

วัดป่าไม้แดง24/11/57 (14,300)

ฝางธรรมศึกษา25/11/57 (17,100)

พรหมจักรสังวร28/11/57 (9,700)

วัดพระบาทอุดม28/11/57 (5,800)

วัดเจดีย์งามปริยัติวิทยา27/11/57 (6,000)

สารภีปริยัติศึกษา 28/11/57 (12,300)

วัดโขงขาววิทยา 28/11/57 (19,000)

เขื่อนผากวิทยา 28/11/57 (9,400)

อินทะวิทยา 28/11/57 (6,000)

พระปริยัติธรรมวัดพระเจ้าตนหลวง 28/11/57 (16,200)

ธีรราชมหามุนี 1/12/57 (5,100)

สัพพัญญูวิทยา 9/12/57 (9,500)

โสภณวิทยา 25/11/57 (7,000) 22/12/57 (12,000) ครบ

ปริยัติสามัญสามัคคีวิทยา 6/1/58 (5,500)

พระปริยัติธรรมวัดทุงหัวช้าง 6/1/58 (4,000)

วัดบ้านโฮ่งหลวง 7/1/58 (4,700)

วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา 20/1/58 (19,200)

อภัยอริยศึกษา 24/11+14/1 (2,500+3,350) คงเหลือ 3,350 บาท

หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 27/11/57 (5,000) คงเหลือ 16,500 บาท

วัดพระธาตุห้าดวง 16/1(3,000+3,000) คงเหลือ 8,100 บาท

 เชตุพนศึกษา 26/12/57 (20,000) คงเหลือ 35,000 บาท

 พระชัยยะวงศาพัฒนา 13/1/58 (5,000) คงเหลือ 15,200 บาท

 

บาลีสาธิตศึกษา มจร.5/1/58 (31,520) คงเหลือ 15,880 บาท

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง

1. ร.ร.วัดแม่ริมวิทยา (31,500)

22/01/58: 14.00

 

ด่วนมาก ส่งรายชื่อครูสอนภาษาบาลี
ตามหนังสื่อ ที่ พศ0002/10190 ลงวันที่ 24 พ.ย. 57 เรื่อง ครูสอนภาษาบาลีฯ
    ให้ทุกโรงเรียนได้จัดส่งรายชื่อครูสอนภาษาบาลี โรงเรียนละ 1 รูป/คน รายละเอียดในหนังสือแล้ว พร้อมเอกสารประกอบ ส่งไปยัง กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2557

ลงทะเบียนนักเรียนสอบ B-Net ปีการศึกษา 2557

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ได้เปิดระบบให้ลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 สอบ B-Net

ทางศูนย์สอบจึงขอให้โรงเรียนได้ลงทะเบียนนักเรียนสอบ

ภายในวันที่  1 - 30  พฤศจิกายน  2557

เพื่อทางศูนย์สอบจะได้จัดห้องสอบได้ทันเวลา

ลงทะเบียนเข้าสอบ

หมายเหตุ ขอให้ส่งนักเรียนที่มีอยู่จริงพร้อมที่จะไปทำการสอบได้ เพื่อลดสถิติการขาดสอบ

 ทุกโรงเรียนสามารเข้าไปดูเลขที่นั่งสอบ B-net ได้แล้วที่ เว๊ป สทศ.

14/01/58 : 15.25

   

สถิตินักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สถิตินักเรียน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

18 / ก.ย. / 2557 : ฝากประชาสัมพันธ์
โครงการบริจาคหนังสือเรียน
บริษัท แม็คเกอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้จัดทำโครงการบริจาคหนังสือเรียนตั้งแต่อนุบาล ถึง มัธยมศึกษา แก่โรงเรียน (ดูรายละเอียดข้างใน) สอบถามเพิ่มเติม คุณพรณิชา วงศ์คำมา 081-7161638
11 / มิ.ย. / 2557 : เด่นๆๆ
แจ้งยืนยันการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
กองพุทธศาสนศึกษาได้ประสานกับบริษัท ทีโอที จำกัดและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเร่งดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ Moe - Net โรงเรียน ให้ครบทุกแห่ง ภายในปี 2557 ซึ่งขณะนี้
11 / มิ.ย. / 2557 : ดำเนินการด่วน
โครงการ \"ครูดีมีทุกวัน\" ประจำปี 2557
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฎิบัติตนและด้านการปฎิบัติงาน เป็นการสร้างข

ดาวน์โหลด

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556 ตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีการศึกษา กลุ่ม ร.ร.ปส. กลุ่มที่ 5
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์ ( Load)

บทความ

เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
หลายโรงเรียงเรียนคงจะมีการสอบกลางภาคเรียนไปแล้วและกำลังเตรียมนักเรียนใน การสอบนักธรรม ทุกอย่างในโรงเรียนน่าจะเข้าที่เข้าทางกันหมดแล้วนะครับ ...
เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา