[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ bdh5.com

สถานศึกษาแจ้ง เพิ่ม ลด รายชื่อนักเรียน สอบ B-net ผ่าน www.niets.or.th ตั้งแต่วันที่ 10 -30 ต.ค. 58

เอกสารประกอบการนำเสนอ

(ฉบับร่าง)

พระราชบัญญัติโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา พ.ศ....

จัดทำโดยคณะอนุกรรมการยกร่าง

พรบ.โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

 ************************************

ร่าง กำหนดการจัดกิจกรรมประจำปี กลุ่ม 5

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ครั้งที่ 8

วันที่ 15 มกราคม 2558

ณ ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มจร. เชียงใหม่

วันครูปริยัติสัมพันธ์ กลุ่ม 5

วันที่ 16 มกราคม 2558

ณ ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มจร.เชียงใหม่

up 29/9/58 : 10.10

โปรแกรมที่โรงเรียนต้องใช้

 1

คู่มือโปรแกรม

Download 

 .ZIP

2 โปรแกรม GPA57

Download

 .ZIP
3

โปรแกรม e-citizen (V24)

Download

 .ZIP

4

โปรแกรม EIS56

 Download

 .ZIP
 

UP 1/09/58 : 14.30

 

โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบผู้บริหารมายังกลุ่ม

ที่

โรงเรียน

เอกสาร

File ข้อมูล

1 สามัคคีวิทยาทาน ส่งแล้ว ส่งแล้ว
2 เชตุพนศึกษา ส่งแล้ว  ยังไม่ส่ง
3 บาลีสาธิตศึกษา มจร ยังไม่ส่ง  ยังไม่ส่ง
4 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ส่งแล้ว ส่งแล้ว
5 อภัยอริยศึกษา ส่งแล้ว ส่งแล้ว
6 ธรรมเมธีศึกษา  ยังไม่ส่ง  ยังไม่ส่ง
7 วัดพระบาทอุดม  ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว
8 ฝางธรรมศึกษา  ส่งแล้ว ส่งแล้ว
9 วัดเจดีย์งามปริยัติศึกษา  ยังไม่ส่ง  ยังไม่ส่ง
10 สันป่าตองศึกษา  ยังไม่ส่ง  ยังไม่ส่ง
11 สารภีปริยัติศึกษา  ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว
12 วัดโขงขาววิทยา  ยังไม่ส่ง  ยังไม่ส่ง
13 พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา ส่งแล้ว ส่งแล้ว
14 อินทารามวิทยา ส่งแล้ว ส่งแล้ว
15 วัดแม่ริมวิทยา ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว
16 เขื่อนผากวิทยา ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว
17 หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ ส่งแล้ว ส่งแล้ว
18 วัดสะเมิงวิทยา ส่งแล้ว ส่งแล้ว
19 วัดฉิมพลีวิทยา ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง
20 วัดกู่สันหนองพิทยา ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว
21 พระปริยัติธรรมวัดท่าตอน ส่งแล้ว ส่งแล้ว
22 วัดวิเวกวนาราม ส่งแล้ว ส่งแล้ว
23 วัดป่าไม้แดง ส่งแล้ว ส่งแล้ว
24 เวียงแหงปริยัติศึกษา ส่งแล้ว ส่งแล้ว
25 ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว
26 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง
27 วัดพุทธนิมิตรวิทยา ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว
28 สัพพัญญูวิทยา ส่งแล้ว ส่งแล้ว
29 หอปริยัติศึกษา ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง
30 อินทะวิทยา ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง
31 โสภณวิทยา ส่งแล้ว ส่งแล้ว 
32 วัดพระธาตุห้าดวง ส่งแล้ว ส่งแล้ว
33 พระชัยยะวงศาพัฒนา ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง
34 พระหมจักรสังวร ส่งแล้ว ส่งแล้ว
35 วัดบ้านโฮ่งหลวง ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว
36 พระเจ้าตนหลวง ส่งแล้ว ส่งแล้ว
37 ปริยัติสามัยสามัคคีวิทยา ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว
38 วัดทุ่งหัวช้าง ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว
39 วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา ส่งแล้ว ส่งแลัว
40 ธีรราชมหามุนี ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง
 

แก้ไข-แบบฟอร์มทำเนียบ ร.ร.

            ด้วย กองพุทธศาสนศึกษา จะจัดทำทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อนำไปจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการโรงเรียนและปรานกลุ่มโรงเรียนฯ โปรดกรอกข้อมูลดังกล่าวตามเอกสารแนบ แล้วส่งไปยังสำนักงานกลุ่มฯ ที่ท่านสังกัด ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นี้

Download this file (deb ps.doc)deb ps.doc

UP DATE 29/9/58 : 10.10

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.ปส.

ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

หนังสือนำ

แบบตอบรับ

กำหนดการ

รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย  กลุ่มที่่ 1 2 3 4 5 6 12 13 14  วันที่ 1-3 ตุลาคม 2558
รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย  กลุ่มที่ 7 8 9 10 1  วันที่ 4-6 ตุลาคม 2558

 

ส่งรายชื่อผู้มีความประสงค์จะเรียน ป.ครู และ ป.บริหาร ปี2558

       รายละเอียดหนังสือจาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

รายชื่อผู้ประสงค์เรียน ป.ครู

รายชื่อผู้ประสงค์เรียน ป.บริหาร

ตรวจรายชื่อทั้งหมดได้ที่ http://krumag.com/1416.html

 

แจ้งการส่งข้อมูลนักเรียนสอบ B-net 2558

    
แจ้งทุกโรงเรียนให้เข้าไปกรอกข้อมูลสมัครสอบ B-net ปีการศึกษา 2558 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 58 ได้แล้วนะครับ

****Up 1/7/58 : 10.30 *****

www.niets.or.th

ตารางปฏิทินปฏิบัติงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-Net)
ประจำปีการศึกษา 2558 (สทศ./ศูนย์สอบ/สถานศึกษา)

ที่

รายการ

กำหนดการ

 1 สถานศึกษา ส่งข้อมูลนักเรียนผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยเข้าเมนูระบบ B-NET 1 ก.ค.-31 ส.ค.58
 2 ศูนย์สอบกำกับ ติดตามการส่งข้อมูลของโรงเรียน และจัดสนามสอบผ่านระบบ B-NET 1 ก.ค.-30 ก.ย.58
 3 ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะทำงานะดับศูนย์สอบ ก.ค.-ก.ย.58
 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สนามสอบ ครั้งที่ 1 10 ต.ค.58
 5 สถานศึกษาแจ้ง เพิ่ม ลด รายชื่อนักเรียน ผ่าน www.niets.or.th 10-31 ต.ค.58
 6 สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  เลขที่นั่งสอบ  สนามสอบ ครั้งที่ 2 5 ม.ค.59
7

สทศ. ส่งคู่มือการคุมสอบฯ และ DVD ให้กับศูนย์สอบ

สทศ. ส่งเอกสารการจัดสอบและอุปกรณ์ให้กับศูนย์สอบ

25-26 ม.ค.59
 8 สทศ. โอนเงินให้กับศูนย์และศูนย์สอบส่งใบเสร็จรับเงินให้ สทศ.ทันที 12 ม.ค.59
 9

ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการฯระดับศูนย์สอบ

ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ

ม.ค. 59
 10 ส่งกล่องบรรจุแบบทดสอบ กล่องบรรจุกระดาษคำตอบ 27-28 ม.ค. 59
  วันสอบ    สอบวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘   สนามสอบ มีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งต่อไป  
 11 ศูนย์สอบส่งกล่องบรรจุแบบทดสอบ และกล่องบรรจุกระดาษคำตอบให้สนามสอบ

ตอนเช้า

 30 ม.ค. 59
 12 สนามสอบส่งกล่องบรรจุกระดาษคำตอบ กล่องบรรจุแบบทดสอบ และเอกสารการจัดสอบให้ศูนย์สอบ

ตอนเย็น

 30 ม.ค. 59
 13 สทศ.ไปรับกล่องบรรจุกระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบจากศูนย์สอบ 2-3 ก.พ. 59
 14 ศูนย์สอบส่งรายงานผลการจัดสอบให้ สทศ. ภายใน 29 ก.พ.59
 15 ประกาศผลสอบผ่าน www.niets.or.th 29 ก.พ.59
 16 สนามสอบทำลายแบบทดสอบ

ภายใน 30 วัน หลังการทดสอบ

 

ผลผลิตทางการศึกษา

             ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิตทางการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ศิษย์เก่า) ทั่วประเทศ ไว้เป็นเอกสารรูปเล่มและเผยแผ่สู่สาธารณะ เพื่อเป็นหลักฐานของการจัดการศึกษาโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และเกียรติประวัติ สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้จัดการศึกษา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ โปรดกรอกข้อมูลดังกล่าว ตามเอกสารแนบ แล้วส่งไปยัง ส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ e-mail: Phranond@gmail.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

Download this file (deb study.doc)deb study.doc

 

 

แบบฟอร์มทำเนียบ ร.ร.

            ด้วย กองพุทธศาสนศึกษา จะจัดทำทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อนำไปจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการโรงเรียนและปรานกลุ่มโรงเรียนฯ โปรดกรอกข้อมูลดังกล่าวตามเอกสารแนบ แล้วส่งไปยังสำนักงานกลุ่มฯ ที่ท่านสังกัด ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นี้

Download this file (deb ps.doc)deb ps.doc

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในฯ

             ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบกองพุทธศาสนศึกษา ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๓ จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
            ผู้บริหาร ครู นักวิชาการศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ฝึกอบรมในกระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นมาตรฐานที่กำหนดเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งการอบรมได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
         กองพุทธศาสนศึกษาจึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Download this file (QA.pdf)QA.pdf

 

eis, e-citizen PDF Print E-mail
Written by   
Thursday, 23 July 2015 10:06

          ด้วยแผนปฎิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษา บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (eis) และโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (e-citizen) กองพุทธศาสนศึกษาจึงแจ้งให้พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทุกโรง ดำเนินการบันทึกข้อมูล eis และ e-citize ส่งกลุ่มโรงเรียนที่สังกัด ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เพื่อให้สำนักงานกลุ่มฯ หลอมรวม แล้วส่งกองพุทธศาสนศึกษา ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เพื่อที่กองพุทธศาสนศึกษาจะได้ตรวจสอบและหลอมรวมข้อมูลส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไม่เกินวันที่ 20 สิงหาคม 2558 หากมีข้อสงสัย โปรดประสานนายชำนาญศิลป์ ก้อนแสนไชย 085-123-6055 และนายวัฒนา ขำทอง 081-734-1125

 

Download :: e-citizen  , eis

 

  

ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

บทความ