[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ bdh5.com

สถานศึกษาแจ้ง เพิ่ม ลด รายชื่อนักเรียน สอบ B-net ผ่าน www.niets.or.th ตั้งแต่วันที่ 10 -30 ต.ค. 58

เอกสารประกอบการนำเสนอ

(ฉบับร่าง)

พระราชบัญญัติโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา พ.ศ....

จัดทำโดยคณะอนุกรรมการยกร่าง

พรบ.โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

 ************************************

 

การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่ม ร.ร.ปส. 5  ครั้งที่ 8

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2559

ณ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดสวนดอกพระอารามหลวง

1 รายการแข่งขัน Download
2 แบบตอบรับเข้าร่วมแข่งขัน Download
3 เกณฑ์การแข่งขัน (อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม) Download
4 เพิ่มเติมการแข่งขัน Nt 8 กลุ่ม + พระพุทธศาสนา 3 ทั้ง ต้น และ ปลาย  18/11/58
5 ประกาศกลุ่มฯ ....  
6  คณะกรรมการดำเนินงาน  
     
     
 

 ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2558  เท่านั้น

 
 

 11.10

18/11/58
 

วันครูปริยัติสัมพันธ์ 59

วันที่ 16 มกราคม 2559

ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น เชียงใหม่

 1 รายการกิจกรรม   Download
 2 แบบเสนอเข้ารับรางวัลดีเด่น  Download
 3 แบบเสนอเข้ารับรางวัลครูอาวุโส  Download
 4 กำหนดการ  Download
 5 ประกาศกลุ่ม ร.ร.ปส. 5 วันครูปริยัติสัมพันธ์ 59  Download
 6 รายชื่อ โรงเรียน ผู้บริหาร กลุ่มสาระ ครูอาวุโส ที่ได้รับรางวัล  Download
 7  แบบตอบรับเข้าร่วมงาน  Download
     
     
 

 ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2558

 19/11/58

โปรแกรมที่โรงเรียนต้องใช้

1

คู่มือโปรแกรม

Download 

 .ZIP

2 โปรแกรม GPA57

Download

 .ZIP
3

โปรแกรม e-citizen (V.24)

Download

 .ZIP

4

โปรแกรม EIS56

 Download

 .ZIP
 

UP 1/09/58 : 14.30

 

โรงเรียนที่ส่ง GPA 5 ภาคเรียน

ที่

โรงเรียน

จน.นร.

แบบ ศธ.01

File

วันที่รับ

1 สามัคคีวิทยาทาน 41 2 1 29/10
2 เชตุพนศึกษา  37 12/11 
3 บาลีสาธิตศึกษา มจร.     1 2/11
4 วัดวิเวกวนาราม 20 2 1 29/10
5 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 39 2 1 29/10
6 อภัยอริยศึกษา 11 2 1 29/10
7 สารภีปริยัติศึกษา  12 12  10/11 
8 เขื่อนผากวิทยา      1 26/11 
9 วัดแม่ริมวิทยา  34 13/11 
10 พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง  12 9/11 
11 ฝางธรรมศึกษา  11 6/11 
12 สันป่าตองศึกษา  1 6/11 
13 วัดโขงขาววิทยา 12 2 1 29/10
14 พระปริยัติธรรมวัดท่าตอน  9 19/11
15 วัดเจดีย์งามปริยัติวิทยา  2 26/11 
16 วัดกู่สันหนองพิทยา  11 19/11 
17 พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 29 2 1 29/10
18 หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 23 2 1 29/10
19 วัดสะเมิงวิทยา 30 1 1 29/10
20 เวียงแหงปริยัติศึกษา  16 12/11 
21 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์  21

10/11 

22 สัพพัญญูวิทยา  5  1 6/11 
23 วัดบ้านโฮ่งหลวง  4 26/11 
24 โสภณวิทยา 17 1 1 2/11
25 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง 12 1 1 29/10
26 อินทะวิทยา  5   6/11 
27 หอปริยัติศึกษา  15 6/11 
28 พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง  10  1 6/11 
29 พรหมจักรสังวร  10 12/11
30 พระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา        
31 วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา  2 13/11 
      ข้อมูล ณ   26/11/58

 

โรงเรียนที่ส่ง จ.1 ร.1 ครั้งที่ 2 /2558

ที่

โรงเรียน

ม.ต้น

ม.ปลาย

รวม

วันที่รับ

 1  สามัคคีวิทยาทาน  192 139  331  26/11 
 2  เชตุพนศึกษา 352  207  559  19/11 
 3  บาลีสาธิตศึกษา มจร.        
 4  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 277  133 410  19/11 
 5  อภัยอริยศึกษา 53  37  90  19/11 
 6  ธรรมเมธีศึกษา 145    145  19/11 
 7  วัดพระบาทอุดม        
 8  ฝางธรรมศึกษา 132  33  165  19/11 
 9  วัดเจดีย์งามปริยัติวิทยา  46 12  58  26/11 
 10  สันป่าตองศึกษา 47  17  64  19/11 
 11  สารภีปริยัติศึกษา  74 38  112  26/11 
 12  วัดโขงขาววิทยา  136 52  188 

23/11 

 13  พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา  100 70  170  19/11 
 14  วัดอินทารามวิทยา        
 15  วัดแม่ริมวิทยา  226  92  318  19/11
 16  เขื่อนผากวิทยา        
 17  หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์  93 89  182  19/11 
 18  วัดสะเมิงวิทยา  52 47  99   26/11
 19  วัดฉิมพลีวิทยา  55    55 19/11 
 20  วัดกู่สันหนองพิทยา        
 21  พระปริยัติธรรมวัดท่าตอน  99 51  150  19/11 
 22  วัดวิเวกวนาราม        
 23  วัดป่าไม้แดง  73 45  118  19/11 
 24  เวียงแหงปริยัติศึกษา        
 25  ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์        
 26  วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ 189  51  240  19/11 
 27  วัดพุทธนิมิตรวิทยา 126    126  19/11 
 28  สัพพัญญูวิทยา  46 18  64  19/11 
 29  หอปริยัติศึกษา  195 38  233  19/11 
 30  อินทะวิทยา  48 16  64  19/11 
 31  โสภณวิทยา  152 49  201  19/11 
 32  วัดพระธาตุห้าดวง  100 44  144  19/11 
 33  พระชัยยะวงศาพัฒนา  152 44  196  19/11 
 34  พรหมจักรสังวร  66 30  96  19/11 
 35  วัดบ้านโฮ่งหลวง  35 18  53  19/11 
 36  พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง 112 40  152  19/11 
 37  ปริยัติสามัญสามัคคีวิทยา        
 38  วัดทุ่งหัวช้าง  37   37  19/11 
 39  วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา        
 40  ธีรราชมหามุนี        
 

 ข้อมูล ณ10.30 น. 26/11/58 

       

แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน

Load แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตารางการออกประเมินโดยต้นสังกัด กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 5

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาระบบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

            ด้วย สนง.พศ ร่วมกับ สนง.ปส.กลุ่ม 11 กำหนดจัดโครงการพัฒนาระบบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา ร.ร.ปส. ระหว่างวันที่ 2-4 ธ.ค. 58 เป้าหมายกลุ่มที่ 1,2,3,4,5,6,12,13,14  ณ โรงแรมสิตาปริ๊นเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

13.20

20/11/58

หนังสือเชิญ

Download

กำหนดการ

Download

แบบตอบรับ

ส่งภายในวันที่ 25 พ.ย.58

ที่ e-mail: Jittirat99@gmail.com 044-513935

Download

 

ส่งรายชื่อผู้มีความประสงค์จะเรียน ป.ครู และ

ป.บริหาร ปี2558

       รายละเอียดหนังสือจาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

รายชื่อผู้ประสงค์เรียน ป.ครู

รายชื่อผู้ประสงค์เรียน ป.บริหาร

ตรวจรายชื่อทั้งหมดได้ที่ http://krumag.com/1416.html

 

ตารางปฏิทินปฏิบัติงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-Net)
ประจำปีการศึกษา 2558 (สทศ./ศูนย์สอบ/สถานศึกษา)

ที่

รายการ

กำหนดการ

 1 สถานศึกษา ส่งข้อมูลนักเรียนผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยเข้าเมนูระบบ B-NET 1 ก.ค.-31 ส.ค.58
 2 ศูนย์สอบกำกับ ติดตามการส่งข้อมูลของโรงเรียน และจัดสนามสอบผ่านระบบ B-NET 1 ก.ค.-30 ก.ย.58
 3 ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะทำงานะดับศูนย์สอบ ก.ค.-ก.ย.58
 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สนามสอบ ครั้งที่ 1 10 ต.ค.58
 5 สถานศึกษาแจ้ง เพิ่ม ลด รายชื่อนักเรียน ผ่าน www.niets.or.th 10-31 ต.ค.58
 6 สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  เลขที่นั่งสอบ  สนามสอบ ครั้งที่ 2 5 ม.ค.59
7

สทศ. ส่งคู่มือการคุมสอบฯ และ DVD ให้กับศูนย์สอบ

สทศ. ส่งเอกสารการจัดสอบและอุปกรณ์ให้กับศูนย์สอบ

25-26 ม.ค.59
 8 สทศ. โอนเงินให้กับศูนย์และศูนย์สอบส่งใบเสร็จรับเงินให้ สทศ.ทันที 12 ม.ค.59
 9

ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการฯระดับศูนย์สอบ

ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ

ม.ค. 59
 10 ส่งกล่องบรรจุแบบทดสอบ กล่องบรรจุกระดาษคำตอบ 27-28 ม.ค. 59
 

วันสอบ    สอบวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ สนามสอบ

ม.ต้น ร.ร.นวมินทราชูทิศ เชียงใหม่

ม.ปลาย ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

 
 11 ศูนย์สอบส่งกล่องบรรจุแบบทดสอบ และกล่องบรรจุกระดาษคำตอบให้สนามสอบ

ตอนเช้า

 30 ม.ค. 59
 12 สนามสอบส่งกล่องบรรจุกระดาษคำตอบ กล่องบรรจุแบบทดสอบ และเอกสารการจัดสอบให้ศูนย์สอบ

ตอนเย็น

 30 ม.ค. 59
 13 สทศ.ไปรับกล่องบรรจุกระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบจากศูนย์สอบ 2-3 ก.พ. 59
 14 ศูนย์สอบส่งรายงานผลการจัดสอบให้ สทศ. ภายใน 29 ก.พ.59
 15 ประกาศผลสอบผ่าน www.niets.or.th 29 ก.พ.59
 16 สนามสอบทำลายแบบทดสอบ

ภายใน 30 วัน หลังการทดสอบ

 

 

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในฯ

             ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบกองพุทธศาสนศึกษา ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๓ จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
            ผู้บริหาร ครู นักวิชาการศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ฝึกอบรมในกระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นมาตรฐานที่กำหนดเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งการอบรมได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
         กองพุทธศาสนศึกษาจึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Download this file (QA.pdf)QA.pdf

 

 

  

ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

บทความ