รายละเอียด

********************

ปฎิทินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ 2/2562

 

ที่ วันที่ รายการ เป้าหมาย สถานที่ จังหวัด
1 11-13 ธ.ค.62 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กลุ่ม 5 รับผิดชอบ) รุ่นที่ 1 กลุ่ม 5,6,13 โรงะ 1 คน รร.ธารินเชียงใหม่ เชียงใหม่
2 24ธ.ค. 62 แข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ครั้งที่ 12 โรงเรียน กลุ่ม 5 ทุกโรง ร.ร.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เชียงใหม่
3 7 - 8 ม.ค. 63 อบรม B-net ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่น 1 รุ่น 2) ม.3, ม.6  วัดพระธาตุดอยสะเก็ดฯ เชียงใหม่
4 9 ม.ค.63 อบรม B-net ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่น 3 ) ม.3, ม.6  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ลำพูน
5 16 ม.ค.63 งานวันครูปริยัติสัมพันธ์ 63 ครู บุคลากร กลุ่ม 5 วัดสวนดอก ฯ เชียงใหม่
6 18 ม.ค. 63 สอบ B-net ประจำปีการศึกษา 2562 ม.3 , ม.6 ร.ร.นวมินฯ,ศึกษาสงเคราะ์ เชียงใหม่
7 24-25 ม.ค.63 แข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ตัวแทนแข่งขัน มจร.น่าน อ.ภูเพียง น่าน
8 28-29 ม.ค. อบรม O-net ประจำปีการศึกษา 2562 ม.3 วัดพระธาตุอดยสะเก็ดฯ เชียงใหม่
9 15-16 ก,พ.63 อบรม O-net ประจำปีการศึกษา 2562 ม.6 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่
10 24-26 ก.พ.63 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กลุ่ม 5 รับผิดชอบ) รุ่นที่ 2 กลุ่ม 9,10,11 รร.เพชรรัตน์การ์เด็นท์ ร้อยเอ็ด
11 4-6 มี.ค.63 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กลุ่ม 5 รับผิดชอบ) รุ่นที่ 3 กลุ่ม 7,8,14 รร.ประตูน้ำโฮลเต็ล ขอนแก่น
12 11-13 มี.ค.63 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กลุ่ม 5 รับผิดชอบ) รุ่นที่ 4 กลุ่ม 1,2,3,4,12,13,14 รร.รอยัลเจมส์ฯ นครปฐม
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          

***

"ปริยัติปฏิบัติก้าวหน้า

นำพาพุทธศาสน์มั่นคง"

การแข่งขันทักษะวิชาการ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามาัญศึกษา กลุ่มที่ 5

ครั้งที่ 12

ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2562

ณ โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ รายการ วันที file
1 จดหมายแจ้งผู้บริหาร 18/11/62 pdf
2 กำหนดการและเกณฑ์การแข่งขัน 18/11/62 pdf
3 แบบตอบรับเข้าร่วมแข่งขัน 18/11/62 xls
4 แบบตอบรับ online   18/11/62 code
 5 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เข้าแข่งขัน  16/12/62  link
 6 ประกาศแต่งตั้งแข่งทักษะฯ  ปี  2562  16/12/62  pdf
 7 แผนผังการแข่งขัน  16/12/62 pdf 
       
       
       
       

 

ข้อมูล ณ 16/12/62

 

 

   

  •