การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

         (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)

วันที่ 15 มีนาคม 2561

ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิว  ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้จึงนิมนต์/เรียนเชิญ ผอ., วิชาการ,ครูสอนสาระ สังคม, วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์

โรงเรียนละ 5 รูป/คน ค่าลงทะเบียนท่านละ 300 บาท

สามารถเพิ่มเติมได้ ส่งแบบตอบรับผ่านทาง online ได้

ที่นี้ https://goo.gl/forms/tuiFV2qvu2o9ENME3

1. จดหมายถึงโรงเรียน

2. กำหนดการ

 

***************************************************

 

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ ๙

 

****************************

 

 ประกาศสำนักงานกลุ่ม 5

ศูนย์สอบ ฺB-net  ประจำปีการศึกษา 2560

1. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ  DOWNLOAD

2. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ม. 3 DOWNLOAD

3. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ม. 6 DOWNLOAD