ปฏิทินแผนงาน

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5

ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 – มีนาคม พ.ศ.2561

 Downloal (22/11/60)

****************************

มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ ๙

"ปริยัติสัมพันธ์ น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ล้านนาไทย"

ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

 

ที่

รายการ File
รายการกิจกรรมในการแข่งขัน(12/10/60;13.31) .pdf

เกณฑ์การแข่งขัน(.pdf)(18/10/60;16.00) แก้ไขแต่งกลอนสดเป็น 2 บท

แก้ไข ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ และ ภาษาบาลีไวยากรร์ เป็น 2 ชั่วโมง

.doc
ใบสมัคร และแบบตอบรับในการแข่งขัน(19/10/60;13.44) .xls
กำหนดการ(16/11/60;16.08) อย่างเป็นทางการ .pdf
 ๕ แบบตอบรับเข้าร่วมงานแต่ละกลุ่มตามโคว์ต้า(16/11/60;16.08) .xls
 ๖ ตารางการแข่งขัน(16/11/60;16.08) .pdf
 ๗ แผนฝังการจัดงานและการเดินทาง(16/11/60;16.08) .pdf
 ๘    
 ๙    

 รายชื่อเจ้าภาพโรงทาน งานทักษะวิชาการระดับประเทศ

ที่ ชื่อ ฉายา สกุล / หน่วยงาน รายการ วันที่ 10 วันที่ 11
1 พระครูโอภาสปัญญาคม วัดดับภัย ก๋วยเตี๋ยวและข้าวราดแกง รับ  รับ
2 พระมหาไกรจิต  วัดดับภัย ไอศครีม รับ  
3 โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา อาหาร รับ  
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน อาหาร รับ  
5 โรงเรียนเขื่อนผากวิทยา อาหาร รับ  
6 โรงเรียนเชตุพนศึกษา อาหาร รับ  
7 พระครูสุนทรพิมลศีล ประธานกลุ่ม 5 ข้าวเงี้ยว 2,000 ห่อ รับ  
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44        
45        
46        
47        
48        
49        

                     ติดต่อรับเป็นเจ้าภาพได้ที่

                  พระครูสุนทรพิมลศีล                ประธานกลุ่ม ๕   ๐๘๑-๗๖๕-๔๕๖๒

                  พระมหาอินสอน  คุณวุฑฺโฒ        รองประธานกลุ่ม  ๐๘๙-๙๙๘-๕๖๓๖

                  พระมหาพิสดาร  ปิยวณฺโณ         รองประธานกลุ่ม  ๐๘๙-๙๕๕-๒๑๗๔

                  พระปลัดธนวัฒน์  อภิวณฺโณ        เลขานุการกลุ่ม   ๐๘๖-๑๑๗-๗๘๓๖

                  นายเกรียงไกร  ทองแจ้น           นักวิชาการกลุ่ม    ๐๘๔-๘๙๔-๗๗๐๘, ๐๘๑-๙๘๐-๖๓๑๖

                  นายประสงค์  วงศ์ฟูพาน            นักวิชาการกลุ่ม    ๐๘๘-๒๖๖-๗๙๑๓ 

                  นายแสวง  เสมอใจ                 นักวิชาการกลุ่ม    ๐๙๔-๖๐๕-๙๓๙๓ 

                  นายสมชาติ  ศิริปรีชารักษ์          นักวิชาการกลุ่ม    ๐๘๖-๑๘๘-๙๔๒๗

*******************************************

 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๐

"ปริยัติสัมพันธ์ น้อมนำศาสตร์พระราชา "

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ ๕

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

ณ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร.

วัดสวนดอกพระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ที่

รายการ File
รายการกิจกรรมในการแข่งขัน(12/10/60;13.31) .pdf
เกณฑ์การแข่งขัน(18/10/60;12.52) แก้ไขแต่งกลอนสดเป็น 2 บท
.pdf

ใบสมัคร และแบบตอบรับในการแข่งขัน(1/11/60;11.31)

ส่งแบบตอบรับจาก 10 พ.ย. เป็น 20 พ.ย. 60

.xls
กำหนดการ(18/10/60;16.08) .pdf
แผนฝังสถานที่แข่งขัน(17/11/60;11.25) .pdf
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ(17/11/60;11.25) .pdf
หนังสือเชิญคณะกรรมการประชุม 22 พ.ย. 60 เวลา 13.00 น.(17/11/60;11.25) .pdf
   
   

 

*************************************************************

 

วันครูปริยัติสัมพันธ์' ๖๑

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ ๕

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ 

วัดหนองบัว ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 

ที่

รายการ File
กำหนดการ(30/10/60;14.53)  .pdf

แบบเสนอเข้ารับรางวัลครูดีเด่น(1/11/60;11.26)

แก้ไขตาม มติประชุม ผู้บริหารฯ 31/10/60 ณ มจร.ลำพูน

 .doc
แบบเสนอเข้ารับรางวัลครูอาวุโส(19/10/60;14.20)  .doc
แบบตอบรับเข้าร่วมงาน(30/10/60;14.55) .doc
รากการกิจกรรมการจัดงานวันครูปริยัติสัมพันธ์ฯ ปี ๖๑(2/11/60;15.55) .pdf
แบบเสนอรับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น (2/11/60;15.55) .docx
   
     
     

 

******


 

 

 

 การอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากร

พื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่