รายละเอียด

********************

ปฎิทินงานโครงการ

ภาคเรียนที่ 2/2562

 

ที่ วันที่ รายการ เป้าหมาย สถานที่ จังหวัด
1 5 พ.ย.62 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 5 (12.00) ผอ., วิชาการ ร.ร.ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ เชียงใหม่
2 7-8 พ.ย. 62 อบรมโครงการประกันคุรภาพฯ (กลุ่ม 7 รับผิดชอบ กลุ่ม 5,6 โรงละ 2 คน รร.เชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่
3 21-22 พ.ย.62 อบรมโครงการ e-Citizen (กลุ่ม 10 รับผิดชอบ) กลุ่ม 4,5,6 โรงละ 1 คน รร.เชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่
4 2-3 ธ.ค. 62 แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่ม ลุ่มน้ำฝาง ร.ร.กลุ่มลุ่มน้พฝาง ร.ร.วัดเจดีย์งามฯ เชียงใหม่
5 2-5 ธ.ค.62 โครงการปฏิบัติธรรมฯ กลุ่ม 1,4,5,6 โรงละ 1 คน ไร่เชิฐตะวัน เชียงราย
6 11-13 ธ.ค.62 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กลุ่ม 5 รับผิดชอบ) รุ่นที่ 1 กลุ่ม 5,6,13 โรงะ 1 คน รร.ธารินเชียงใหม่ เชียงใหม่
7 27 ธ.ค. 62 แข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ครั้งที่ 12 โรงเรียน กลุ่ม 5 ทุกโรง ร.ร.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เชียงใหม่
8 7 - 8 ม.ค. 63 อบรม B-net ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่น 1 รุ่น 2) ม.3, ม.6 วัดพระธาตุดอยสะเก็ดฯ เชียงใหม่
9 9 ม.ค.63 อบรม B-net ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่น 3 ) ม.3, ม.6 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ลำพูน
10 16 ม.ค.63 งานวันครูปริยัติสัมพันธ์ 63 ครู บุคลากร กลุ่ม 5 วัดสวนดอก ฯ เชียงใหม่
11 18 ม.ค. 63 สอบ B-net ประจำปีการศึกษา 2562 ม.3 , ม.6 ร.ร.นวมินฯ,ศึกษาสงเคราะ์ เชียงใหม่
12 23-24 ม.ค.63 แข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทส ตัวแทนแข่งขัน มจร.น่าน อ.ภูเพียง น่าน
13 28-29 ม.ค. อบรม O-net ประจำปีการศึกษา 2562 ม.3 วัดพระธาตุอดยสะเก็ดฯ เชียงใหม่
14 15-16 ก,พ.63 อบรม O-net ประจำปีการศึกษา 2562 ม.6 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่
15 24-26 ก.พ.63 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กลุ่ม 5 รับผิดชอบ) รุ่นที่ 2 กลุ่ม 9,10,11 รร.เพชรรัตน์การ์เด็นท์ ร้อยเอ็ด
16 4-6 มี.ค.63 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กลุ่ม 5 รับผิดชอบ) รุ่นที่ 3 กลุ่ม 7,8,14 รร.ประตูน้ำโฮลเต็ล ขอนแก่น
17 20-22 พ.ย.62 โครงการระบบการเงินและบัญชี (กลุ่ม 6 รับผิดชอบ) กลุ่ม 4,5,6,13 รร.แพร่นครา แพร่
18 11-13 มี.ค.63 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กลุ่ม 5 รับผิดชอบ) รุ่นที่ 4 กลุ่ม 1,2,3,4,12,13,14 รร.ธารินเชียงใหม่ เชียงใหม่
19  29 พ.ย.-5 ธ.ค. โครงการอบรมรองผู้บริหารโรงเรียน(กลุ่ม13 รับผิดชอบ) 5,6,13 สถาบันพัฒนาฯวัดไร่ขิง นครปฐม

***

   

  •