......................

ข้อบังคับคระกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม

            1 .ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษา

                พระปริยัติธรรมและสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2563 

                (ประกาศ ณ 12 พ.ค. 63,

                  ประกาศในแถลงการณคณะสงฆ์ เล่มที่ 108

                  ตอนที่ 5 วันที่ 25 พ.ค. 63 หน้าที่ 31)

-------------------

 มติมหาเถระสมาคม

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ (๑๒ พ.ค. ๖๓)
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ ๒๐๓/๒๕๖๓

     เรื่อง การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญศึกษา ฯ

     ๑. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกิตติวงศ์  ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง

         จ.แม่ฮ่องสอน  เปิดสอนระดับ .ต้น และ ม.ปลาย

     ๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่งแล้ง ต.แม่คง 

          อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน  เปิดสอนระดับ ม.ต้น และม.ปลาย

 

**************

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ 5

ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เวลา 13.00 น.

นิมนต์ผู้บริหารโรงเรียน ๆ ละ 1 รูป เข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ

(จดหมาย และวาระการประชุม)

 ********************

 ********