......................

ถวายการต้อนรับ

พระราชวัชราภรณ์

ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ประธานเขต และนักวิชาการศาสนา ประจำเขต ทั้ง 14 เขต 

ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

 *********

 คาระวะดำหัวประธานเขต เนื่องในวาระปีใหม่เมือง 2567

 *****

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567