• " ๔๗ ปี วิถีปริยัติ 

  ศรัทธาก้าวไกล  น้อมใจจิตอาสา"

  การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเทศ

  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

  ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561

  วันที่ 12 - 13 มกราคม 2562

  ณ พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 • ----------------------------------------------------------------------

**************

 

 • การอบรมโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ

 • ด้านวิชาพระพุทธศาสนา (B-NET)

 • กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕
 รุ่นที่ ๑ ***

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๖๑

ณ โรงเรียนเชตุพนศึกษา

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 รุ่นที่ ๒  ***

 วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๖๑

ณ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลตำบลสองแคว

อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

 รุ่นที่ ๓  ***

 วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๖๑

ณ โรงเรียนธีรราชมหามุนี

อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 รุ่นที่ ๔  ***

 วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๖๑

ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

อ.เมือง จงลำพูน

 รุ่นที่ ๕  ***

 วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๖๑

ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง

อ.ลี้ จ.ลำพูน

 รุ่นที่ ๖  

 วันที่ ๑๘ มกราคม ๖๒

ณ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร.

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 รุ่นที่ ๗  

 ๒๑ มกราคม ๖๒

ณ โรงเรียนฝางธรรมศึกษา

อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 รุ่นที่ ๘  

 วันที่ ๒๒ มกราคม ๖๒

ณ โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่