......................

ถวายการต้อนรับ

พระราชวัชราภรณ์

ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ประธานเขต และนักวิชาการศาสนา ประจำเขต ทั้ง 14 เขต 

ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

 *********

 

สถิติคะแนนสอบ B-net ม.3 และ ม. 6 เขต 5