**********************

 รายชื่อโรงเรียนที่สมัครสอบ B-net  ปีการศึกษา 2560

 
ที่ โรงเรียน   ม.3 เพิ่ม   ม.6 เพิ่ม   รวม เพิ่ม
    จ.3 b-net ลด จ.3 b-net ลด จ.3 b-net ลด
1 สามัคคีวิทยาทาน 62 61 -1 37 37 0 99 98 -1
2 เชตุพนศึกษา 117 117 0 72 72
0 189 189 0
3 บาลีสาธิตศึกษา มจร. 116 108 -8 74 70 -4 190 178 -12

4

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 59 53 -6 37 34 -3 96 87 -9
5 อภัยอริยศึกษา 5 5
0
3
2
-1
8
7
-1
6 ธรรมเมธีศึกษา 30 30 0 0 0
0
30 30
0
7 วัดพระบาทอุดม 12 12 0 0 0
0
12 12 0
8 ฝางธรรมศึกษา 29 29
0
9
9
0
38
38
0
9 วัดเจดีย์งามปริยัติวิทยา 7 7 0
0
0
0
7
7
0
10 สันป่าตองศึกษา 20 20 0 10 10 0 30 30 0
11 สารภีปริยัติศึกษา 21 20 -1 25 25 0 46 45 -1
12 วัดโขงขาววิทยา 28 28
0
13
13
0
41
41
0
13 พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 23 20
-3
7
7
0
30
27
-3
14 วัดอินทารามวิทยา 16 16
0 0 0
0
16
16 0
15 วัดแม่ริมวิทยา 65 54 -11 35 32 -3 100 86 -14
16 เขื่อนผากวิทยา 19 19 0 13 13 0 32 32
0
17 หางดงสังฆราษฎ์อุปถัมภ์ 16
16  0 25 25 0 41 41 0
18 วัดสะเมิงวิทยา 12 12
0
10
10
0
22
22
0
19 วัดฉิมพลีวิทยา 16 13 -3 0 0
0
16 13 -3
20 แม่แจ่มปริยัติศึกษา 18 18 0 3 3 0 21 21 0
21 พระปริยัติธรรมวัดท่าตอน 28 28 
0 10
10
0
38
38 
0
22 วัดวิเวกวนาราม 46 43 -3 22
19 -3
68 62
-6
23 พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง 26 26
0
18
18
0
44
44
0
24 เวียงแหงปริยัติศึกษา 26
26
0
13 13
0
39 39
0
25 ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ 35 35 0 0 0
0
35 35 0
26 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ 58 58 0
10 10
0
68 68
0
27 วัดพุทธนิมิตรวิทยา 30 30 0 0 0
0
30 30 0
28 สัพพัญญูวิทยา 5 5 0 8 8 0 13
13 0
29 หอปริยัติศึกษา 35 35 0
9 9
0
44 44
0
30 อินทะวิทยา 6  6  0 4  4 0 10  10  0
31 โสภณวิทยา 24 23
-1
9
9
0
33
32
-1
32 วัดพระธาตุห้าดวง 29
29
0
9 9
0
38 38
0
33 พระชัยยะวงศาพัฒนา 51 51 0
13 13
0
64 64
0
34 พระหมจักรสังวร 20
19
-1 9 9
0
29
28
-1
35 วัดบ้านโฮ่งหลวง 12 12 0 7 6 -1 19
18 -1
36 พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง 38 35 -3
11 10 -1 49 45 -4
37 ปริยัติสามัญสามัคคีวิทยา 9 9
0
0 0
0
9
9
0
38 วัดทุ่งหัวช้าง 13 13 0 0
0
0
13 13 0
39 วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา 25 25
0
6
6
0
31
31
0
40 พระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนี 13
13
0
0 0
0
13 13
0
  รวมทั้งสิ้น  1220 1179 -41 531 515 -16 1751 1694 -57
                     
   ข้อมูล ณ 25 ส.ค. 60
 เวลา 10.56              

หมายเหตุ จน.ที่ติดลบ ข้อให้เช็คการสมัครสอบว่ามีการนำเข้าระบบตกหล่นหรือไม่ สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ก่อนระบบจะปิด

 

การออกตรวจเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2560

1 หนังสือถึงโรงเรียนที่ ปส 0205/054 (31 พ.ค.60) .pdf
2 ตารางออกตรวจเยี่ยม .pdf
     

 

***********************

การจัดส่งแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3-5 ปี

และแบบรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

ประจำปีการศึกษา 2559

1. จดหมายถึงโรงเรียน ที่ ปส 0205/053 วันที่ 31 พ.ค. 60)
2.ประกาศ มาตรฐานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
3.เปรียบเทียบมาตรฐาน สพฐ.กับปริยัติฯ
4. เปรียบเที่ยวมาตรฐานรอบ 3 กับ รอง 4 (เฉพาะกลุ่ม 5)
5. แบบฟอร์มการเขียนรายงาน SAR  ปีการศึกษา 2559
6. ตัวอย่างการทำแผนภูมิ
7.ขั้นตอนการจัดทำรายงาน ,8.แนวทางการเขียนรายงานSAR
9.คู่มือการประเมินคุณภาพ
10.PPT ประกอบการอบรม
 
 
****************
 
 
 
DOWNLOADDownload this file (manual school1.pdf)manual school1.pdf