• พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

 • 1.ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2563(ประกาศ ณ 12 พ.ค. 63)
 • ประกาศ/คำสั่ง คณะกรรมการการศึกษา ร.ร.ปส.

 • ระเบียบ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 • กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ

 • โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯกลุ่ม5

 • ลิงค์อื่น ๆ

 •  ส่งสบทบกองทุนกิจกรรมกลุ่ม

  ประจำปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูล )
          
                    >         
  ที่
  ชื่อโรงเรียน
  จำนวน
  จ่ายแล้ว
  1
  สามัคคีวิทยาทาน
   
   
  2
  เชตุพนศึกษา
   
   
  3
  บาลีสาธิตศึกษา มจร.
   
   
  4
  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
   
   
  5
  อภัยอริยศึกษา
   
   
  6
  ธรรมเมธีศึกษา
   
   
  7
  วัดพระบาทอุดม
   
   
  8
  ฝางธรรมศึกษา
   
   
  9
  วัดเจดีย์งามปริยัติวิทยา
   
   
  10
  สันป่าตองศึกษา
   
   
  11
  สารภีปริยัติศึกษา
   
   
  12
  วัดโขงขาววิทยา
   
   
  13
  พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
   
   
  14
  อินทารามวิทยา
   
   
  15
  วัดแม่ริมวิทยา
   
   
  16
  เขื่อนผากวิทยา
   
   
  17
  หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์
   
   
  18
  วัดสะเมิงวิทยา
   
   
  19
  วัดฉิมพลีวิทยา
   
   
  20
  แม่แจ่มปริยัติศึกษา
   
   
  21
  พระปริยัติธรรมวัดท่าตอน
   
   
  22
  วัดวิเวกวนาราม
   
   
  23
  วัดป่าไม้แดง
   
   
  24
  เวียงแหงปริยัติศึกษา
   
   
  25
  ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์
   
   
  26
  วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์
   
   
  27
  วัดพุทธนิมิตรวิทยา
   
   
  28
  สัพพัญญูวิทยา
   
   
  29
  หอปริยัติศึกษา
   
   
  30
  อินทะวิทยา
   
   
  32
  โสภณวิทยา
   
   
  32
  วัดพระธาตุห้าดวง
   
   
  33
  พระชัยยะวงศาพัฒนา
   
   
  34
  พรหมจักรสังวร
   
   
  35
  วัดบ้านโฮ่งหลวง
   
   
  36
  พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
   
   
  37
  ปริยัติสามัญสามัคคีวิทยา
   
   
  38
  วัดทุ่งหัวช้าง
   
   
  39
  วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา
   
   
  40
  พระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนี
   
   
  41
  พระปริยัตฺิธรรมวัดกิตติวงศ์
   
   
  42
  พระปริยัติธรรมฯ วัดทุ่งแล้ง
   
   
 • ข้อมูล ณ 

DOWNLOADDownload this file (manual school1.pdf)manual school1.pdf

เว๊ปพันธมิตร